Så arbetar vi med påverkan och fysisk aktivitet

Vår stillasittande livsstil utgör en risk för folkhälsan.

Varför

Ett stort antal studier visar att det finns ett samband mellan stillasittande och allvarliga, kroniska sjukdomar som diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar.

Illustration fysisk aktivitet, Preventionsrapporten 2024

Långvarigt stillasittande är kopplat till ökad risk att dö i förtid, se WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Samtidigt visar ny forskning och mätmetoder att vinsterna av fysisk aktivitet är större än vi tidigare trott, inte minst vardagsrörelser när vi inte tränar. Fysiskt aktiva personer sover bättre, mår bättre och presterar bättre, se 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee Scientific Report.

Ändå har svenska folket aldrig rört sig så lite som nu. Vi tillbringar i snitt 9–10 timmar om dagen stillasittande, vilket innebär att vi är stilla cirka 70 procent av vår vakna tid. För samhället finns stora möjligheter att förbättra folkhälsan och samtidigt minska samhällskostnaderna, se Varje rörelse räknas.

Källa:

Vad vi vill

Vårt mål och uppmaning till regeringen – ta fram en handlingsplan för fysisk aktivitet.

Åtgärder

 • Att Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att mäta stillasittandet, räkna ut vad det kostar och genomföra informationskampanjer för att öka vardagsrörelsen i befolkningen.

 • Ett rörelselyft för skolan som inkluderar:

  • Att rätten till daglig rörelse skrivs in i läroplanen och/eller skollagen.

  • Att de reglerade friluftsdagarna återinförs i skollagen.

  • Utbildning av all skolpersonal i psykisk hälsa, fysisk aktivitet och stillasittande.

  • Skärpta regler för skolgårdars storlek när nya skolor byggs eller startas.

 • Ett reformerat friskvårdsbidrag för alla, även studerande, pensionärer och arbetssökande.

 • Att Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket får i uppdrag att arbeta för att fler arbetsplatser ska erbjuda hälsoundersökningar i enlighet med myndigheternas riktlinjer.

 • Mer fokus på hälsofrämjande vård och omsorg, där större fokus läggs på att förebygga sjukdom genom riktade hälsosamtal, levnadsvanor och fysisk aktivitet på recept.

 • Prioritera hälsa och hållbarhet i de transportpolitiska målen och ta fram mål för aktiv transport. Ge Trafikverket i uppdrag att leda samverkan för ett hälsofrämjande transportsystem med fokus på aktiv transport.

Mer material

Illustration från Preventionsrapporten 2024, matvanor

Vi informerar, påtalar brister och ställer krav

Genom att rikta ljuset mot utmaningar och insatser som behövs vill vi vara en kraft för ett hållbart och hälsosamt samhälle.

Följ vårt påverkansarbete