Så arbetar vi med påverkan och luftföroreningar

Effekterna av luftföroreningar är större än man tidigare trott.

Varför

Förorenad luft innebär stora kostnader både för individen och samhället. Bara i Sverige kostar luftföroreningarna upp till 168 miljarder kronor varje år.

Illustration luftföroreningar

Trots att luften i Sverige har förbättrats, bidrar den årligen till förtida död hos 6 700 svenskar och drygt 400 000 européer. Smutsig luft drabbar oss alla. Sjukdomsbördan i form av astma, hjärt-kärlsjukdom, KOL, lunginflammation, stroke, diabetes, lungcancer, demens och luftvägssjukdomar hos barn, har starkt vetenskapligt stöd för kopplingen till luftföroreningar.

Vad vi vill

Vårt mål och uppmaning till Sveriges regering; säkerställ allas rätt att andas frisk luft för att undvika onödigt lidande och förtida död.

  • Sveriges regering skärper gräns- och riktvärdena för luft i linje med WHO:s rekommendationer.

  • Mer frekventa mätningar av luften genomförs.

  • Tydligare information blir tillgänglig för invånarna om luftens kvalitet.

  • En nationell åtgärdsplan tas fram.

Mer material

Illustration från Preventionsrapporten 2024, matvanor

Vi informerar, påtalar brister och ställer krav

Genom att rikta ljuset mot utmaningar och insatser som behövs vill vi vara en kraft för ett hållbart och hälsosamt samhälle.

Följ vårt påverkansarbete