Så arbetar vi med påverkan och prevention

I den bästa av världar lever vi alla hälsosamt, nikotinfritt och andas frisk luft.

Varför

Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av alla förtida hjärtinfarkter och stroke. Miljöerna runt oss förändras och det är inte alltid lätt att leva hälsosamt och ta beslut som skapar förutsättningar för ett långt och hälsosamt liv. Folkhälsan försämras i Sverige och vi har ett stort arbete framför oss.

Våra beslutsfattare behöver agera för att skapa infrastruktur och regelverk som bidrar till ett samhälle där alla har samma villkor för att leva hälsosamt. Det ska vara lätt att leva rätt. Näringslivet behöver få kunskap om och incitament för hur förebyggande arbete på arbetsplatsen kan gynna produktivitet och lönsamhet och agera för att vi alla ska få samma förutsättningar att leva hälsosamt.

Kristina Sparreljung, generalsekreterare, berättar om varför och hur Hjärt-Lungfonden arbetar med politisk påverkan.

Ge en gåva - ikon

Var med och bidra till nya forskningsgenombrott!

Skänk en valfri gåva och var med i kampen mot hjärt- och lungsjukdomar. Med hjälp av din gåva kan fler få ett längre och friskare liv.

Gör skillnad – Skänk en gåva

Vad vi vill

Våra mål och uppmaningar till politiska beslutsfattare

  • Ta fram en handlingsplan för hälsosamma och hållbara matvanor.

  • Ta fram en handlingsplan för fysisk aktivitet.

  • Svensk luftkvalitet i linje med WHO:s riktvärden.

  • Samhället, regeringen och riksdagen bör vara att inga barn ska bli nya nikotinister, senast 2030.

Fokusområden

Illustration Fysisk aktivietet

Fysisk aktivitet

Vår stillasittande livsstil utgör en risk för folkhälsan. Ett stort antal studier visar att det finns ett samband mellan stillasittande och allvarliga, kroniska sjukdomar som diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar.

Så vill vi påverka kring fysisk aktivitet
Illustration från Preventionsrapporten 2024, matvanor

Matvanor

Det måste bli lättare att äta hälsosamt. Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och förtida död i till exempel hjärt-kärlsjukdom.

Så vill vi påverka kring matvanor
Illustration luftföroreningar från Preventionsrapporten 2024

Luftföroreningar

Sjukdomsbördan i form av astma, hjärt-kärlsjukdom, KOL, lunginflammation, stroke, diabetes, lungcancer, demens och luftvägssjukdomar hos barn har starkt vetenskapligt stöd för kopplingen till luftföroreningar.

Så vill vi påverka kring luftföroreningar
Illustration från Preventionsrapporten 2024, Tobak

Tobak och nikotin

Tobaksrökning är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Målet bör vara att inga barn ska bli nya nikotinister.

Så arbetar vi för ett tobaksfritt samhälle
Illustration från Preventionsrapporten 2024, matvanor

Vi informerar, påtalar brister och ställer krav

Genom att rikta ljuset mot utmaningar och insatser som behövs vill vi vara en kraft för ett hållbart och hälsosamt samhälle.

Följ vårt påverkansarbete