Så arbetar vi med påverkan kring tobak och nikotin

Målet bör vara att inga barn ska bli nya nikotinister.

Varför

Tobaksrökning är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Ungefär vart sjunde dödsfall i Sverige är relaterat till tobak. Därför är det positivt att andelen som röker dagligen har minskat i Sverige.

Illustration tobak och rökning

Samtidigt har bruket av tobaks- och nikotinprodukter, som nikotinsnus och e-cigaretter (vapes), ökat dramatiskt bland unga i Sverige. Bland gymnasielever har andelen som någon gång provat nikotinsnus ökat från 34 till 44 procent sedan 2021. 42 procent av eleverna på gymnasiets årskurs 2 svarar idag att de antingen röker cigaretter, snusar eller vejpar, frekvent eller sporadiskt.

Många av de nya tobaks- och nikotinprodukterna innehåller höga halter av nikotin som är beroendeframkallande, höjer blodtrycket och minskar blodkärlens förmåga att vidgas. Inandning av nikotin från till exempel e-cigaretter, gör att luftvägarna drar ihop sig och leder till ökad risk för blodproppsbildningar. Detta kan öka risken för framtida hjärt- och lungsjukdom såsom hjärtinfarkt, stroke och KOL. Befolkningsstudier visar även på ett samband mellan hög konsumtion av snus och ökad risk för typ 2 diabetes, samt ökad risk att dö efter en hjärtinfarkt om man fortsätter att snusa efter insjuknandet.

Vad vi vill

Vårt mål och uppmaning för samhället, regering och riksdag är att inga barn ska bli nya nikotinister, senast 2030.

För att lyckas med detta behövs

 • Att alla nikotin- och tobaksprodukter likställs inför lagen.

 • Att grund- och gymnasieskolan blir helt nikotin- och tobaksfri (genom hårdare lagstiftning).

 • Att åldern för inköp av nikotin- och tobaksprodukter höjs till 20 år.

 • Att skatten på alla nikotin – och tobaksprodukter höjs.

 • Att ett förbud för smaktillsatser som appellerar till barn och unga i nikotinprodukter införs.

 • Att ett totalförbud mot reklam av nikotinprodukter införs.

 • Att onlineförsäljning av nikotin- och tobaksprodukter förbjuds.

 • Att nikotinhalten i nikotinprodukter regleras.

 • Att engångsvapes förbjuds, eftersom de är för billiga och därmed mer tillgängliga för barn och unga.

 • Att ett förbud mot att nya nikotinprodukter etablerar sig på marknaden införs.

 • Att tobaksindustrin hålls utanför politiskt inflytande gällande frågor som berör folkhälsa.

Mer material

Illustration från Preventionsrapporten 2024, matvanor

Vi informerar, påtalar brister och ställer krav

Genom att rikta ljuset mot utmaningar och insatser som behövs vill vi vara en kraft för ett hållbart och hälsosamt samhälle.

Följ vårt påverkansarbete