Rapporten redovisar effekten av Hjärt-Lungfondens forskningssatsningar både på lång och kort sikt. Effektrapporten är sammanställd till givare och en intresserad allmänhet. Men naturligtvis också till press och branschorganisationen GIVA Sverige.