Dataskydd

Hjärt-Lungfondens policy för dataskydd

Vem samlar in och behandlar din information?

Ansvarig för insamlingen och behandlingen av din information är Hjärt-Lungfonden, org. nr. 802006-0763. För frågor om databehandlingen av din information vänligen kontakta Hjärt-Lungfondens dataskyddsgrupp genom e-post dataskydd@hjart-lungfonden.se.

Dataskydd - cyber security

Se din information

Logga in på Mina uppgifter för att se informationen vi har sparat om dig. Du kan även redigera dina uppgifter om de är felaktiga.

Logga in på Mina uppgifter

Din rätt att tacka nej till marknadsföring och personanpassning

Du har rätt att avsäga dig all direkt marknadsföring och all automatisk personanpassning. Du kan kontakta oss för att göra detta. Du kan välja att stänga av alla eller vissa cookies när du använder vår hemsida.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss när du:

 • Ger gåvor

 • Beställer information

 • Startar en egen digital insamling på vår webbplats

 • Anmäler dig till seminarier

 • Eller på annat sätt kontaktar oss

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer

 • Gåvor och beställningar

 • Bankkontonummer för autogiro

 • Betalkortnummer för kortbetalningar

 • Eventuellt företag som du uppgett att du representerar

 • Annan information du lämnar till oss

Information som du lämnar när du vill testamentera till oss

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer

 • I förekommande fall original eller kopia av testamente samt andra eventuella upplysningar du ger till oss om ditt önskade testamente.

Om du anmält att du vill testamentera till oss tar vi inte automatiskt bort din information.

Information som du lämnat till oss i enkäter

 • Den information du lämnar

 • Tidpunkt för inskickande/inläsning

Information som du lämnat till oss för att du särskilt anmält dig för ändamålet att vi ska kunna kontakta dig framöver för förfrågningar till medverkande i Hjärt-Lungfondens sammanhang (ex. medverkan i tidningsreportage)

 • Dina person- och kontaktuppgifter

 • Den information och berättelse du lämnat och denna kan innehålla hälsouppgifter

Vi tar bort informationen för detta ändamål efter 5 år om vi inte varit i kontakt med dig. Dessa uppgifter lämnar vi inte ut utan ditt godkännande. Uppgifter insamlade för detta ändamål används inte för något annat ändamål. När du har lämnat uppgifter om hälsa är den rättsliga grund vi baserar vår behandling på samtycke. I andra fall är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse att kunna bedriva effektiv opinionsbildning kring våra ändamål och synliggörande av våra frågor och verksamhet.

Information som en annan person ger till oss för att tipsa oss om att du kan vara intresserad att bli kontaktad av oss

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer

 • Vem som tipsade oss om att kontakta dig

Vi använder denna information för att kontakta dig. Denna information tas bort inom 6 månader om vi inte får kontakt med dig.

Information insamlad från webbsidebesök

 • Hur du kom till vår webbsida och hur du använder vår webbsida

 • Dina klick och hur du scrollar på webbplatsen

Information insamlad vid nyhetsbrev genom e-post

 • Om du öppnat nyhetsbrevet

 • Vilka länkar du klickat på i nyhetsbrevet

Information vid adressköp i nyrekryteringskampanjer

 • Person- och kontaktinformation

 • Adresskälla

Information som vi får av tredje part

 • Statistisk demografisk information från upplysningsföretag om området du bor i (källa: da.conzoom.eu)

 • Uppdaterade person- och kontaktuppgifter från folkbokföringsregistret och telefonnummerregister av upplysningsföretag

 • Information om betalningar lyckats (ex. kortbetalningar) från betalleverantörer

Information vi skapar själva

 • Indelning av vår databas i olika typer av personer, segment och grupper 

 • Gruppers sannolikhetsutfall, exempelvis sannolikheten att du är intresserad av att få ett insamlingsbrev av oss

 • Minnesanteckningar från när vi är i kontakt med dig

   

Vad gör vi med din information?

Vi behandlar din information till följande ändamål:

1)      Behandlar din gåva eller beställning. Exempelvis skickar vi ut inbetalningskort och skriver ut minnesblad, registrerar autogiromedgivanden hos Bankgirocentralen och en av våra tjänsteleverantörer behandlar kortbetalningar. Vår gåvoservice hjälper till per e-post, post och telefon med att registrera gåvor.

2)      Sammanställer statistik. Din information används av oss för att skapa aggregerad statistik och statistiska modeller för att förbättra vår verksamhet. Detta gäller alla typer av information. Webbsidebesök analyseras i tredje-parts webbanalystjänster. Ibland anlitar vi undersökningsföretag för att samla in uppgifter för statistik.

3)      Kontaktar dig per telefon. Exempelvis för tacksamtal, enkäter, information och frågor om gåvor. För detta ändamål anlitas externa tjänsteleverantörer. Samtal kan spelas in i kvalitetssyfte.

4)      Personanpassar framtida utskick och innehåll. För detta ändamål använder vi statistiska modeller utifrån information om dina tidigare gåvor och beställningar, forsknings/intresse-områden du skänkt till eller uppgivit att du vill främja, sannolikhetsuträkningar och demografisk information. Dessa processer är delvis automatiserade och automatiskt beslutsfattande används.

5)      Hanterar ditt önskemål att testamentera till oss. Om du vill testamentera till oss registrerar vi uppgifter om detta och kan också på din begäran förvara ditt testamente.

6) Vidarebefordrar ditt namn och adress. I samband med att du skänker en minnesgåva skickas ditt namn och adress till den avlidnes anhöriga. Syftet är att den anhöriga ska informeras om hur många gåvor som inkommit och från vilka personer, som en bekräftelse på att allt blivit korrekt och för att kunna skicka eventuella tack-kort till alla givare.

7)      Gör postala utskick. Exempelvis för insamlingsbrev tackbrev och enkäter. För postala utskick och enkäter används externa tjänsteleverantörer.

8)      Gör e-post och SMS-utskick. Exempelvis för nyhetsbrev, tackmeddelanden, information och enkäter. Vårt berättigade intresse för detta ändamål är att kunna bedriva en effektiv insamlingsverksamhet. I de fall du har anmält dig specifikt till nyhetsbrevet är vår rättsliga grund samtycke. För e-postutskick används externa tjänsteleverantörer.

9)      Håller vårt register korrekt samt kompletterar person- och kontaktinformation om dig. För att säkerställa att vi har aktuell och korrekt kontaktinformation till dig uppdateras och kompletteras dina person- och kontaktuppgifter med hjälp av ett upplysningsföretag. Våra berättigade intressen för detta ändamål är att kunna bedriva en effektiv insamlingsverksamhet samt att säkert kunna identifiera dig i syfte att tillhandahålla öppenhet för dig med säker och enkel tillgång till din information.

10)      Följer tillämplig lag. Information om beställningar används som underlag till bokföring. Detta är en rättslig förpliktelse för oss.

11)  Ger dig tillgång till din information. Inkluderar att du kan begära rättning av din information. För säker identifiering vid inloggning kan BankID/Mobilt BankID användas för legitimering. BankID ägs av Finansiell ID-Teknik BID AB. Din legitimering/signatur överförs genom BankID-systemet. Vårt berättigade intresse för detta ändamål är att säkert kunna tillhandahålla öppenhet för dig med säker och enkel tillgång till din information. Vi har också en rättslig förpliktelse att du ska kunna få ta del av din information samt att du enkelt ska kunna begära rättningar av den.

Vårt berättigade intresse för ändamålen 1-7 ovan är att kunna bedriva en effektiv insamlingsverksamhet. För IT-drift och utveckling av Hjärt-Lungfondens egna system anlitar Hjärt-Lungfonden IT-tjänstleverantörer.

När tas din information bort?

Om inte annat angivits under rubriken ”Vilken information samlar vi in?” tar vi bort din information i vårt kampanjsystem 4 år efter sista kontakten vi haft med dig, gåvan eller beställningen du gjort. Din person- och kontaktinformation raderas i ekonomisystemet efter 7 år efter att du gett gåvor eller gjort beställningar.

Vilka är dina rättigheter?

 • Du har rätt att begära rättelser av din information hos oss. Om vi har registrerat felaktig information om dig, vänligen kontakta vår dataskyddsgrupp för att vi ska kunna rätta informationen.

 • Du har rätt att få tillgång till din information. För att få tillgång till information vi har om dig vänligen kontakta vår dataskyddsgrupp.

 • Du har rätt att begära flyttning av information du lämnat till oss till en annan organisation (portering). Kontakta oss om du har önskemål om att göra detta.

 • Du har rätt att invända mot vår behandling av din information. För att invända mot behandlingen vänligen kontakta vår dataskyddsgrupp. Vi kommer då att återkomma till dig med information om vilka åtgärder vi vidtagit eller be dig om mer information.

 • Om du har gett samtycke till en behandling har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Du kan kontakta oss för detta.

 • Du har rätt att begära att din information raderas. För att begära att din information raderas vänligen kontakta vår dataskyddsgrupp.

 • Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av din information. Du kan vid begäran av rättelse eller vid klagomål begära att behandlingen av din information tillfälligt begränsas. För att göra en sådan begäran vänligen kontakta vår dataskyddsgrupp.

 • Du har rätt att vända dig till en tillsynsmyndighet för dataskydd. Integritetsskyddsmyndigheten är en tillsynsmyndighet för dataskydd du har rätt att vända dig till med klagomål.

Överföring till tredjeland

Vi använder oss av molntjänster för delar av behandlingen av din information. Det innebär att din information kan komma att överföras till USA som är ett s.k. tredjeland. Som skyddsåtgärd används då EU-kommissionens standardavtalsklausuler.