Vi stöder kampanjen Tobaksfri Skoltid

Nio av tio ungdomar uppger att kompisars påverkan är främsta orsaken till att börja röka. Det visar den senaste mätningen av ungdomars attityder till tobak som gjorts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation, i initiativet Tobaksfri Skoltid som vi stödjer.

Ung kvinna blåser ut tobaksrök mot ett fönster

2018 års tobaksfria vecka var startskottet för en kampanj med syftet att uppmärksamma behovet av tobaksfri skoltid för att stoppa bruket av tobak bland barn. Bruk av tobak är en stor riskfaktor för hjärt- och lungsjukdom senare i livet. Få känner till att nikotin även ger ökad risk för inlärningssvårigheter, ångest, depression och psykisk ohälsa.

Novus-mätningen visar också att utvecklingen tyvärr går i fel riktning när det gäller kunskapsspridningen i skolan. Bara fyra av tio elever uppgav i undersökningen att de har fått ingående information om tobak i skolan. Föregående år var siffran fem av tio elever. Enligt artikel 12 i WHO:s Ramkonvention för Tobakskontroll har Sverige åtagit sig att främja kunskapen om de skadliga konsekvenserna för hälsa, ekonomi och miljö som tobaksproduktion och tobaksbruk medför.

E-cigaretter ökar lavinartat

Skolan är en riskmiljö. Rökningen har minskat generellt bland vuxna i samhället, men inte bland barnen i skolan. Mer än 30 procent av alla elever i årskurs två på gymnasiet använder nikotin och användandet av e-cigaretter ökar lavinartat i årskurs nio.

Otillräcklig lag om tobaksfria skolgårdar

Lagen om rökfria skolgårdar är otillräcklig och gör det svårt för skolpersonal att skydda eleverna från tobaksbruk. Över 200 kommuner i Sverige har infört rökfri eller tobaksfri arbetstid för sina anställda, men de allra flesta barnen saknar likvärdigt skydd under skoltiden. Om lagen reglerade skoltiden och inkluderade samtliga tobaksprodukter skulle den kunna skydda alla de barn som ännu inte börjat och hjälpa alla de som vill men har svårt att sluta på grund av att kompisar röker eller snusar på rasten. Det kanske tydligaste exemplet på hur smittsamt tobaksbruket är är att antalet vuxna rökare har halverats sedan rökfria serveringar infördes 2005.

94 % unga är emot rökning i närheten av barn

Enligt Novus-mätningen vill åtta av tio unga själva ha tobaksfri skoltid för att slippa känna trycket att börja med tobak. 94 procent av unga är emot att rökning sker i närheten av barn. Det främsta syftet med att införa fler rökfria miljöer – inkluderande tobaksfri skoltid – är att skydda alla de som ännu inte har börjat. Den bästa bieffekten av detta är att den majoritet av tobaksbrukare som säger sig vilja sluta också får stödet att sluta.

Globala hållbarhetsmål får unga att avstå tobak

Med ökad kunskap kan fler få rätt och tillräckliga argument för att avstå från tobak. Några av de argument som motiverar ungdomar mest är de som handlar om global hållbar utveckling och att tobak är ett hinder för samtliga 17 globala hållbarhetsmål. Varje år avverkas också mer än 200 000 hektar skog för att ge plats åt nya tobaksodlingar. Förutom att det påverkar vårt klimat så innebär det också att den biologiska mångfalden minskar.

Ökad kunskap om nikotinets effekter

Även kunskapen om nikotinets effekter på hjärnan är viktiga att lyfta fram, inte minst mot bakgrund av den senaste tidens larmrapporter om ungdomars psykiska ohälsa. Att rökning ger ”svarta lungor” är bekant hos de flesta, men bara sex procent känner till att nikotin ger ökad risk för inlärningssvårigheter. Nikotin riskerar att skada den unga hjärnan och ökar risken för ångest, oro och depression. Samtidigt menar 66 procent av de tillfrågade flickorna i åldern 14–18 år att psykisk ohälsa kan bidra till att börja röka.

Föräldrarnas roll är viktig

Enligt Novus-mätningen är det bara 23 procent av ungdomarna som har pratat mycket med sina föräldrar om rökning. Det är en minskning med åtta procentenheter sedan den första mätningen 2016. Föräldrar behöver inse att barn behöver sina föräldrars nej för att få en legitim anledning att tacka nej när de blir bjudna på tobak. Både föräldrar, skola och politiker måste göra mer för att skydda nästa generation från ett skadligt tobaksbruk. Frågan behöver prioriteras för att barnen ska må bra och få bästa möjliga förutsättningar för att nå kunskapsmålen.

Därför föreslår Hjärt-Lungfonden, A Non Smoking Generation, Unga Drogförebryggare och Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – gemensamt följande åtgärder i och med Tobaksfri Skoltid:

  • Lagstifta om tobaksfri skoltid.

  • Inför krav på att utbilda om tobakens hälsoeffekter.

  • Inför krav på att utbilda om tobak ur ett hållbarhetsperspektiv

Skriv under uppropet Tobaksfri Skoltid här.

Illustration av rökande man

Tobak

Tobaksrökning är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Ungefär vart sjunde dödsfall i Sverige är relaterat till tobak.

Tobak – den största riskfaktorn