Det kallas ofta för ”tobaksfritt”, det vita snuset. Men det är en sanning med modifikation. Faktum är att vitt snus innehåller höga doser av nikotin, som i sin tur framställs av – tobak.

De senaste åren har det så kallade tobaksfria – vita – snuset etablerats på marknaden i Sverige. Snuset innehåller nikotin och består vanligen av något växtfibermaterial på vilket smakaromer och nikotin har tillförts. Det marknadsförs som ett tobaksfritt, fräschare alternativ till traditionellt snus och finns att köpa i en mängd olika smaker.

18-årsgräns från och med 1 augusti 2022

Det är omdiskuterat om det verkligen går att kalla snuset tobaksfritt eftersom det innehåller nikotin, som utvinns av tobaksplantan (SOU 2021:22). I och med att snuset framhålls som tobaksfritt hamnade det utanför bestämmelserna i tobakslagen (SFS 2018:2088), och marknadsföringen av vitt snus har varit mycket intensiv och riktad mot bland annat tonåringar. Ännu så länge är det oreglerat men från och med den 1 augusti 2022 blir det 18- årsgräns på köp av vitt snus och viss reglering av marknadsföring till personer under 25 år.

Vanliga frågor om vitt snus

Vitt nikotinsnus vanligare bland flickor

I Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) nationella skolundersökning 2021 ställdes för första gången frågor om vitt nikotinsnus.

I årskurs nio uppgav 19 procent av flickorna och 17 procent av pojkarna att de någon gång provat vitt nikotinsnus. I gymnasiet var det 37 procent av flickorna och 31 procent av pojkarna som hade provat vitt nikotinsnus.

Tvärtemot vad som gäller för traditionellt snus var vitt nikotinsnus vanligare bland flickor. De flesta uppgav att de varken hade rökt, snusat traditionellt snus eller använt e-cigaretter innan de provade vitt nikotinsnus.

Vitt snus marknadsförs ofta som ”tobaksfritt” trots att det innehåller höga doser nikotin, som framställs av tobak

Likt traditionellt snus marknadsförs vitt snus ofta som ett bättre alternativ till cigaretter samt effektiva hjälpmedel för att sluta röka. Utan vetenskapliga belägg påstår tobaksindustrin ofta att ”snus räddar liv” genom att erbjuda rökare ett mindre skadligt alternativ till cigaretter. De anser då att tobakspolitiken bör beakta tobaksprodukters olika skadeverkningar och uppmuntra rökare att gå över till snus. Men oberoende studier visar att försök till rökstopp med hjälp av andra nikotinprodukter ofta förstärker beroendet och leder till ett skadligt blandbruk.

Novusundersökning 2021

70 procent av dem som snusar det vita snuset i åldersgruppen 16-39 år och 47 procent i åldersgruppen 40-79 år uppgav att de inte har ersatt annat tobaksbruk med det vita snuset.

Tobaksindustrins ”skademinimeringsprincip” är inte evidensbaserad utan snarare en subjektiv tolkning av fakta om tobaksprodukters relativa risker. Det underliggande syftet är att vilseleda politiker i hopp om att snus och nya nikotinprodukter ska undantas hårdare reglering, för att främja försäljningen i målgrupper där företagen har stor tillväxtpotential – bland ungdomar och kvinnor.

Men vad säger egentligen forskningen om produkterna och nikotinets påverkan på hälsan? Är tobaksfria nikotinprodukter mindre farliga?

Inte ofarligt snus

Tobaksindustrin hävdar att nikotin kan användas på ett relativt säkert sätt och vill gärna framställa snus samt nya nikotinprodukter som bättre alternativ till cigaretter. Faktum är att i princip alla konsumtionsvaror som jämförs med cigaretter kan klassas som mindre farliga, men det betyder inte att de är ofarliga.

Allvarliga hälsorisker är gemensamma för alla nikotin- och tobaksprodukter

Vitt snus innehåller höga doser nikotin. Nikotin framställs av tobak, och nikotinets allvarliga hälsorisker är gemensamma för alla nikotin- och tobaksprodukter.

Vad forskningen visar

  • Experimentell forskning av Louise Adermark, docent i neurobiologi vid Göteborgs universitet, visar att nikotin inte enbart är starkt beroendeframkallande, utan kan även orsaka kvarstående förändringar i hjärnans nervceller och påverkar områden i hjärnan som styr beteende och känslor. Nikotin ökar dessutom hjärnans mottaglighet för alkohol och andra droger, vilket kan leda till att personer som använder nikotin blir mer benägna att också använda fler hälsoskadliga substanser.

  • Forskning har även visat att nikotinbruk är förknippat med försämrade kognitiva förmågor såsom minne, uppmärksamhet, koncentration, inlärning och impulskontroll, och kan öka risken för psykisk ohälsa.

  • Utöver nikotinets negativa effekter på hjärnan visar forskning av Magnus Lundbäck, hjärtläkare på Danderyds sjukhus och docent i kardiologi vid Karolinska institutet, att nikotin kan ge ökad kärlstyvhet, vilket är förknippat med ökad risk att drabbas av stroke och hjärtinfarkt. Det är alltså inte endast traditionella cigaretter som är skadliga för hjärta och kärl.

  • Forskningen visar även att personer som använder nikotin löper ökad risk att dö till följd av en hjärtinfarkt, då nikotin verkar försämra effekten av läkemedlet nitroglycerin som vanligtvis används för att vidga kärlen vid en akut hjärtinfarkt.

Stora hälsovinster att avstå från alla nikotinprodukter

Många studier visar att nikotin också ökar risken för typ 2-diabetes och flertalet komplikationer vid en graviditet, såsom fosterskador. Det innebär alltså stora hälsovinster att avstå från alla produkter som innehåller nikotin – oavsett förpackning, marknadsföring eller smak. Vitt snus går under radarn, över hälften av alla vuxna vet inte vad vitt snus är.

Novusundersökning 2021

De flesta vuxna uppgav att de inte vet vad vitt snus är. Över 30 % i åldern 40-79 år uppgav att de aldrig har hört talas om vitt snus och 37 % har hört talas om men vet väldigt lite om det.

Vuxnas ovetskap gör det enklare för ungdomar att testa det vita snuset utan att någon vuxen i närheten reagerar. Detta kan leda till ett livslångs nikotinberoende för många ungdomar.

Ny lag om marknadsföring och åldersgräns

Lagstiftningen om det vita nikotinsnuset har släpat efter, men från och med 1 augusti 2022 blir det 18-årsgräns på köp av vitt snus och viss reglering av marknadsföring till personer under 25 år.

Vuxna behöver stå upp för ungas rätt till hälsa

Den nya lagstiftningen är ett steg i rätt riktning men det behövs mer.

  • Marknadsföringsreglerna för vagt formulerade. Önskvärt är ett totalförbud mot all tobaks- och nikotinreklam.

  • Det saknas ett förbud mot smaktillsatserna i det vita nikotinsnuset. Smakerna finns där för att göra snuset mer attraktivt. I Folkhälsomyndighetens undersökning "Hur ser ungdomar på snus?" från 2022 uppger ungdomarna att smaken är en starkt bidragande orsak till att de testar det vita snuset.

Många länder har idag mål om en tobaksfri generation. Med nya produkter som designas för att få in nya nikotinister flyttas ett sådant mål framåt i tiden. Vuxna behöver stå upp för ungas rätt till hälsa och unga behöver vuxnas stöd för att inte testa de nya nikotinprodukterna som är designade så att de ska bli nya kunder till tobaksindustrin.

Illustration av rökande man

Tobak

Tobaksrökning är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Ungefär vart sjunde dödsfall i Sverige är relaterat till tobak.

Tobak – den största riskfaktorn
Ge en gåva - ikon

Var med och bidra till nya forskningsgenombrott!

Skänk en valfri gåva och var med i kampen mot hjärt- och lungsjukdomar. Med hjälp av din gåva kan fler få ett längre och friskare liv.

Stöd forskningen