”Nedsatt lungfunktion följer med hela livet”

Lungforskarna börjar i allt större utsträckning förstå kopplingen mellan barnastma och obstruktiva lungsjukdomar i vuxen ålder, som exempelvis KOL.

Forskare i rock i labbmiljö

Astma i barndomen

− En allt större andel patienter med KOL har fått sjukdomen av andra orsaker än rökning – som ju minskar i Sverige – och viktiga faktorer är till exempel ärftlighet, astma i barndomen och exponering för skadliga ämnen tidigt i livet, säger Erik Melén, docent vid Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet, och läkare vid Sachsska barnsjukhuset i Stockholm.

Allt större förståelse för hur lngsjukdom utvecklas

− Vår forskning på stora kohorter och registerdata visar att det finns ett samband mellan lungans tillväxt i barnaåren och lungsjukdom senare i livet. De som är för tidigt födda och de som utsätts för passiv rökning och andra skadliga miljöfaktorer, som luftföroreningar, i späd ålder kan komma att lida av nedsatt lungfunktion livet igenom.

Forskarna får allt större förståelse för hur mekanismerna bakom sjukdomsprocesserna i lungan fungerar. Nästa steg är att identifiera markörer för sjukdomen och hitta nya läkemedelsbehandlingar. Det saknas också heltäckande vetenskapliga underlag för vad som kan göras på individ- och samhällsnivå för att öka livskvaliteten för drabbade.

Nya läkemedel på gång

− Det finns i dag väldigt få evidensbaserade kostråd för astmasjuka och här behövs mer patientnära forskning för att ta fram nya riktlinjer. Men det är ett flertal nya läkemedel på gång, inte minst biologiska som ofta har en mycket specifik behandlingseffekt, säger Erik Melén och fortsätter:

- Nu är det viktigt att vi som behandlande läkare lär oss vilka patienter som drar störst nytta av respektive typ av läkemedel. Individualiserad läkemedelsbehandling kräver att man förstår individens sjukdom och sätter in rätt läkemedel.