Folkhälsopolitiken

Sveriges folkhälsopolitik har som målsättning att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Arbete delas in i åtta målområden varav tre är särskilt viktiga för Hjärt-Lungfondens arbete: 

  • Målområde 2: kunskap, kompetenser och utbildning

  • Målområde 6: levnadsvanor

  • Målområde 8: en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

I december 2020 presenterade Folkhälsomyndigheten en ny stödstruktur för uppföljning, samordning, fördjupad analys och kunskapsspridning. Därtill presenterade en rad nya indikatorer för att bättre följa och utvecklingen av folkhälsan i Sverige och förutsättningarna för hälsa. Hjärt-Lungfonden kommer att följa arbetet med den nya stödstrukturen.