Folkhälsopolitiken

Sveriges folkhälsopolitik har som målsättning att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Arbete delas in i åtta målområden varav tre är särskilt viktiga för Hjärt-Lungfondens arbete: 

  • Målområde 2: kunskap, kompetenser och utbildning

  • Målområde 6: levnadsvanor

  • Målområde 8: en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

I december 2020 presenterade Folkhälsomyndigheten en ny stödstruktur för uppföljning, samordning, fördjupad analys och kunskapsspridning. Därtill presenterade en rad nya indikatorer för att bättre följa och utvecklingen av folkhälsan i Sverige och förutsättningarna för hälsa. Hjärt-Lungfonden kommer att följa arbetet med den nya stödstrukturen.

Så arbetar vi med påverkan och opinion

Påverkan och opinionsbildning är en viktig del av vårt arbete. Här berättar vi mer om hur vi arbetar och vilka områden vi fokuserar på.

Vårt påverkansarbete