Opinionsarbete - Agenda 2030

Globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030)

Agenda 2030 är en global agenda för förändring mot ett mer hållbart samhälle. Detta i form av 17 hållbarhetsmål. Sverige har ambitionen att vara ledande i arbetet med agendan. Vägen dit innebär en rad omställningar och flera aktörer spelar en viktig roll för att förverkliga målsättningarna.  

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat i dag. Genom agenda 2030 sätts ett tydligt fokus på livskvalitet och att maximera antalet friska levnadsår. En god hälsa är en grundläggande förutsättning för människor möjlighet att nå sin fulla potential och en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Områdena som Hjärt-Lungfonden arbetar med – forskning, vård och prevention - utgör viktiga byggstenar i detta arbete. För Hjärt-Lungfonden medför Agenda 2030 en förnyad möjlighet att uppmärksamma våra frågor inom ramen för det politiska arbetet med genomförandet av hållbarhetsmålen.

Agenda 2030 tar ett helhetsgrepp om samhällets utveckling och flera av målen är tätt sammanlänkade. Mål 3 handlar om god hälsa och välbefinnande har en uppenbar relevans till Hjärt-Lungfondens arbete genom dess fokus på icke smittsamma sjukdomar. Samtidigt finns kopplingar mellan vårt arbeta och flera andra mål genom frågor som övervikt och fetma, tobaksrökning, luftföroreningar, minskad ojämlikhet och forskning. 

Hälsosamma levnadsvanor, som förebygger risken att drabbas av hjärt- och lungsjukdom, medför även synergieffekter på andra områden. Barns möjlighet att ta till sig utbildningen i skolan påverkas exempelvis av maten de äter och hur mycket de rör på sig. Det handlar inte bara om individuella val kring kost och motion utan är nära förknippa med samhällets funktionssätt och det handlingsutrymme som finns. Därför är det viktigt att politiska beslut tas som underlättar möjligheterna till en god hälsa på kort och lång sikt. 

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

Mål 3 handlar om god hälsa och välbefinnande som har en uppenbar relevans till Hjärt-Lungfondens arbete genom dess fokus på icke smittsamma sjukdomar.