Agenda 2030

– Globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 är en global agenda för förändring mot ett mer hållbart samhälle, i form av 17 hållbarhetsmål. Sverige har ambitionen att vara ledande i arbetet med agendan och vägen dit innebär en rad omställningar där flera aktörer spelar en viktig roll för att förverkliga målsättningarna.

Agenda 2030 gäller oss alla

Agendan innehåller 17 globala mål och 169 delmål. Mål 3 handlar om god hälsa och välbefinnande, och har en uppenbar relevans till vårt arbete med icke smittsamma sjukdomar. Det finns kopplingar mellan vårt arbeta och flera andra hälsomål som rör till exempel

  • övervikt och fetma

  • tobaksrökning

  • luftföroreningar

  • minskad ojämlikhet och

  • forskning.

Kommunerna i Sverige har en central roll i genomförandet av Agenda 2030.

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat i dag

Genom agenda 2030 sätts ett tydligt fokus på livskvalitet och att maximera antalet friska levnadsår. En god hälsa är en grundläggande förutsättning för människor möjlighet att nå sin fulla potential och en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Områdena som Hjärt-Lungfonden arbetar med – forskning, vård och prevention - utgör viktiga byggstenar i detta arbete. För oss på Hjärt-Lungfonden medför Agenda 2030 en förnyad möjlighet att uppmärksamma våra frågor inom ramen för det politiska arbetet med genomförandet av hållbarhetsmålen.

Vikten av hälsosamma levnadsvanor

Hälsosamma levnadsvanor, som förebygger risken att drabbas av hjärt- och lungsjukdom, medför även synergieffekter på andra områden. Barns möjlighet att ta till sig utbildningen i skolan påverkas exempelvis av maten de äter och hur mycket de rör på sig. Det handlar inte bara om individuella val kring kost och motion utan är nära förknippa med samhällets funktionssätt och det handlingsutrymme som finns. Därför är det viktigt att politiska beslut tas som underlättar möjligheterna till en god hälsa på kort och lång sikt.

Din hälsa och Agenda 2030

Se samtalet med Jan Eliasson om FN:s hållbarhetsmål nummer 3.  ©Trappans dag/100 trappsteg 2021

Hur hänger Agenda 2030 ihop med din vardag och hälsa? I ett reportage från hälsoevenemanget "Trappans dag" förklarar Jan Eliasson bakgrunden till FN:s hållbarhetsmål nr 3: "God hälsa och välbefinnande". Se Jan Eliasson förklara!

Vad är mål 3 i Agenda 2030? Se och hör Jan Eliasson, tidigare utrikesminister i Sverige samt vice generalsekreterare i FN.

Videoinslag från "Trappans dag 2021"

Friskfaktorer

Forskning visar att hälsosamma vanor bidrar till att minska risken för hjärt-kärlsjukdom. Låt dig inspireras av friskfaktorer för ett friskare liv.

Om friskfaktorer