Opinionsbildning är en viktig del av Hjärt-Lungfondens arbete. Här berättar vi mer om hur vi arbetar med opinion och vilka områden vi fokuserar på.

Politiken spelar en viktig roll i kampen mot hjärt- och lungsjukdom genom att skapa förutsättningar för våra fokusområden: forskning, vård och prevention. Därför vill vi på ett konstruktivt sätt medverka till en positiv utveckling inom dessa områden. Forskning som leder till bättre diagnostik, behandling, vård och aktuell kunskap om en hälsosammare livsstil - räddar liv. 

Hur arbetar vi med opinionsbildning?

Vi är synliga i samhällsdebatten, bevakar utvecklingen av våra fokusområden (forskning, vård och prevention) och bedriver ett aktivt påverkansarbete mot myndigheter, politiker, beslutsfattare och tjänstemän. Detta sker genom dialog med företrädare från riksdagen, departement, debattartiklar, remissvar och yttranden.

Samarbete är viktigt för oss och vi samverkar med likasinnade organisationer, forskare, företag, medicinsk profession, nationella och internationella nätverk. Nationellt jobbar vi t.ex. med Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Svenska NCD-nätverket, Cancerfonden, Hjärt-Lungsjukas Riksförbund, Hjärtförbundet, Tobaksfakta, Non Smoking Generation, Generation Pep, ForskaSverige! och en Frisk Generation. Internationellt samarbetar vi med aktörer som med WHO, World Heart Federation (WHF), European Herat Network (EHN), NCD Alliance.

Dags att ställa om för en bättre folkhälsa

I februari lanserade vi tillsammans med Cancerfonden Folkhälsa för alla. Ett initiativ som syftar till att Sverige tar beslut om en nationell handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor. 

Läs mer i vår artikel

Prioriterade frågor - Vad driver vi?  

De områden som drivs av Hjärt-Lungfonden inom opinions- och påverkansarbetet vilar på vetenskapen och återfinns i nationella och internationella rekommendationer. Vi tillhandahåller forskningsresultat och arbetar för att öka kunskapen och intresset hos politiker, beslutsfattare och allmänhet.


Forskning 

Forskning leder till framsteg som på sikt räddar liv och bidrar till en bättre livskvalitet för dem som är drabbade av hjärt- och lungsjukdom. Hjärt-Lungfonden investerar pengar i den forskning som tros ha störst chans att bli framgångsrik och verkligen komma patienterna till nytta. Det finns fortfarande stora utmaningar inom Hjärta-, kärl- och lungsjukdomar där forskningen kan bidra mycket. Därför arbetar vi för att öka kunskapen om forskningen betydelse bland politiker och beslutsfattare. 

Under 2020 beslutade Hjärt-Lungfonden att göra en extra satsning på covid-19. Därefter har beslut fattats om ytterligare en satsning som även inkluderar långtidscovid för 2021. 


Våra mål: 

  • Mer forskning för bättre förebyggande behandling, diagnostik och vård av hjärt- och lungsjukdomar

  • Stärkt finansiering för hjärt- och lungforskning, både på nationell och europeisk nivå

  • Goda förutsättningar för att bedriva svensk forskning inom hjärta-kärl och lunga


Vård 

Dagens forskning är morgondagens vård. För att hälso- och sjukvården ska kunna utvecklas behövs ett systematiskt arbete med forskning (diagnostik. metoder och behandling), förbättringsarbete och lärande. Därför arbetar vi för att öka kunskapen bland politiker och påverka beslutsfattare och sjukvården. Hjärt-Lungfonden står tillsammans med ledande företrädare inom vård och forskning bakom Tankesmedjan Vård och Vetenskap. 


Våra mål: 

  • Mer forskning om sköra och äldre med kronisk sjukdom

  • Strukturerad användning av forskning i sjukvården för att utveckla verksamheten

  • Snabbare omsättning av ny forskning för förebyggande behandling och vård inom hälso- och sjukvården


Prevention 

En effektiv folkhälsopolitik som bidrar till förbyggande av sjukdom förutsätter åtgärder som är förankrade i erfarenhet och forskning. Hälsosamma levnadsvanor kan förebygga risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och diabetes med 80 procent. Ett holistiskt tankesätt behövs då vår hälsa påverkas av yttre faktorer och samhället där vi rör oss. Politiska beslut (exempelvis lagstiftning) kan underlätta möjligheterna till hälsosamma val. Vi arbetar därför aktivt för att öka kunskapen om preventionsforskning och åtgärder för hälsosamma levnadsvanor bland politiker och beslutsfattare.


Hjärt-Lungfonden lanserade under 2020 ett riktat forskningsanslag med fokus på hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet med stöd från Norheds Stiftelse. 


Våra mål: 

  • Mer forskning kring prevention och hälsosamma levnadsvanor

  • Förebygga risken för hjärt- och lungsjukdom genom hälsosamma levnadsvanor som ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor

  • Rökfritt och nikotinfritt Sverige

  • Minskad risk för hjärt- och lungsjukdom till följd av luftföroreningar