Vem får tuberkulos?

Omkring en tredjedel av världens befolkning bär på tuberkulos och varje år insjuknar åtta miljoner människor. Det är en person per sekund. Sjukdomen ökar nu, delvis för att den blossar upp hos personer som har en HIV-infektion. Främst är det södra Afrika och Asien som är drabbat.

Tuberkulos orsakas av en bakterie och sprids genom luften när någon som har aktiv lungtuberkulos hostar, nyser, pratar, eller på annat sätt sprider partiklar med andningsluften. Det kan räcka med så få som tio bakterier för att bli smittad och en enda nysning kan sprida upp till 40 000 mikroskopiska droppar där varje droppe kan räcka för att infektera en annan människa. Ändå krävs det ofta en nära kontakt med en smittad för att riskera att smittas. Man brukar säga att det i princip krävs att man bor ihop med någon som har sjukdomen. 

Trångboddhet i fattiga områden sprider tbc

Tbc sprids lättare i trånga utrymmen och får därför ofta fäste i områden med dåliga levnadsförhållanden. I takt med att vi i Sverige har fått bättre levnadsvillkor har smittspridning minskat, men i fattigare länder med trångboddhet och allmänt lägre hälsotillstånd, sprids sjukdomen lätt. De mest drabbade områdena är fattiga områden i Sydafrika, fängelser i Ryssland och stora delar av Asien. 

Risken för att tbc ska breda ut sig i Sverige igen är väldigt liten. Omkring 600 nya fall upptäcks varje år och kan behandlas effektivt. Ur ett globalt perspektiv är det viktigt att få bukt med tbc och då framförallt multiresistent och totalresistent tbc, som ökat kraftigt de senaste 20 åren och orsakar stort lidande. Normalt krävs två till tre veckors behandling för att sjukdomen inte längre ska vara smittsam men för personer med svårare former av tbc krävs betydligt längre behandlingstider. Spridningsrisken är därför också betydligt större i dessa fall och utan effektiva behandlingsmetoder finns risk att sjukdomen successivt drabbar fler och fler. 

Riskfaktorer som ökar risken att drabbas av tbc

De flesta som infekteras utvecklar inte aktiv tuberkulos utan lever med en latent infektion. Endast en på tio av de som smittas utvecklar aktiv tuberkulos och det är bara de som insjuknat som också kan sprida smittan vidare. En person med aktiv obehandlad tuberkulos smittar i genomsnitt 10–15 andra personer per år.

Om smittan utvecklas till aktiv tuberkulos beror på det allmänna hälsotillståndet, genetiska förutsättningar, ålder, vilken dos man utsatts för och om man lider av andra sjukdomar. Personer som också är smittade med HIV är extra känsliga och tuberkulos är också en av de vanligaste dödsorsakerna bland människor med HIV/AIDS. Andra kända faktorer som gör människor mer mottagliga för smitta är rökning, alkoholism, drogmissbruk och kroniska njur- och lungsjukdomar.

Uppdaterad 21 mars 2023