Hjärt-Lungfonden är den största fristående finansiären av hjärt- och lungforskning och stödjer löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid Sveriges universitet och universitetssjukhus. Tack vare forskning som resulterat i bättre vård, behandlingar och livsstilsråd har antalet dödsfall i hjärt-kärlsjukdom närmare halverats sedan millennieskiftet.

Varje år får vi in ansökningar om forskningsanslag för mellan 1,5 och 2 miljarder kronor och delar varje år ut över 300 miljoner kronor till forskning om hjärt- och lungsjukdom.

Hjärt-Lungfondens forskningsanslag kan vara allt ifrån lön till forskarmånader som exempelvis kan rikta sig till en yngre forskare till högt rankade forskartjänster för forskare på världsledande nivå.

Vem bedömer alla ansökningar som kommer in till fonden?

Vi har ett särskilt organ kallat Forskningsrådet, för bedömning av forskningsansökningar. I Forskningsrådet sitter flera av Sveriges mest kompetenta experter när det gäller forskning inom hjärt- och lungområdet.

Alla ansökningar som kommer in till fonden bedöms enligt tre kriterier:
• Frågeställning
• Metodik
• Kompetens

Ett viktigt kriterium i urvalsprocessen av prioriterad forskning är att forskningen har klinisk relevans så att den kan omsättas i praktisk vård så snart som möjligt. Rådet arbetar efter en strukturerad poängsättningsmodell där kvalitet och nytänkande är viktiga faktorer. Efter sin bedömning lämnar Forskningsrådet ett förslag till Hjärt-Lungfondens styrelse som fattar beslut om tilldelning av medel.

Hur väljer ni ert Forskningsråd?

Hjärt-Lungfondens forskningsråd utses av fondens styrelse på förslag från landets medicinska fakulteter och Svenska Läkaresällskapet.

Vilka sitter där och hur länge?

I nuläget har Hjärt-Lungfondens forskningsråd 24 ledamöter. 15 representerar hjärt-kärlområdet och nio representerar lunga. 10 kvinnor och 14 män.
Forskningsrådets ledamöter sitter på bestämda mandatperioder och utses på förslag från de medicinska fakulteterna på landets universitet samt från Svenska Läkaresällskapet.

Vad har de för meriter?

Hjärt-Lungfondens forskningsråd har en mycket bred kompetens inom de forskningsområden som Hjärt-Lungfonden stöder, tex inom klinisk forskning, vårdforskning, kliniskt verksamma och grundforskare. Samtliga är välmeriterade och etablerade forskare. De flesta har professorskompetens.

Vilka krav ställer ni på ledamöterna i Forskningsrådet?

Att de skall kunna genomföra kompetenta och sakkunniga bedömningar av forskningsansökningar inom hjärt- respektive lungmedicin samt att de är experter inom sitt område.

Hur undviker ni jäv?

Hjärt-Lungfonden tillämpar strikta jävsregler vid bedömning av ansökningar om forskningsstöd. Hjärt-Lungfondens forskningsråd bedömer merparten av de ansökningar som inkommer till Hjärt-Lungfonden tillsammans med en grupp sakkunniga experter. Vad gäller ansökningar om Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag bedöms dessa sedan år 2008 av en nordisk bedömningskommitté. Denna bedömningskommitté tillsattes för att undvika jävsproblematik som annars kunde uppstå vid bedömning av en nationell bedömningskommitté.

Här kan du fördjupa dig:

Hjärt-Lungfondens Effektrapport

Hjärt-Lungfondens Jävsregler