Hjärt-Lungfonden är sedan länge den största oberoende finansiären av forskning inom hjärt-, kärl- och lungområdet i Sverige och stödjer löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid landets universitet och universitetssjukhus.

Minst 300 miljoner kronor delas årligen ut till forskning om hjärt- och lungsjukdom.

Tack vare forskning som resulterat i bättre vård, behandlingar och livsstilsråd har antalet dödsfall i hjärt-kärlsjukdom närmare halverats sedan millennieskiftet.

Varje år får vi in ansökningar om forskningsanslag för mellan 1,5 och 2 miljarder kronor och delar varje år ut över 300 miljoner kronor till forskning om hjärt- och lungsjukdom.

Hjärt-Lungfondens forskningsanslag kan vara allt ifrån lön till forskarmånader för disputerande och doktorander till högt rankade forskartjänster för forskare på världsledande nivå.

Vem bedömer ansökningarna som kommer in till Hjärt-Lungfonden?

Vi har ett särskilt organ kallat Forskningsrådet som gör bedömning av alla forskningsansökningar. I Forskningsrådet sitter flera av Sveriges mest kompetenta experter när det gäller forskning inom hjärt- och lungområdet.

Alla ansökningar bedöms enligt tre kriterier:

  • Frågeställning

  • Metodik

  • Kompetens

Ett viktigt kriterium i urvalsprocessen av prioriterad forskning är att forskningen har klinisk relevans så att den kan omsättas i praktisk vård så snart som möjligt. Forskningsrådet arbetar efter en strukturerad poängsättningsmodell där kvalitet och nytänkande är viktiga faktorer. Efter bedömningen lämnar Forskningsrådet ett förslag till vår styrelse som fattar beslut om tilldelning av medel.

Hur väljer ni ert Forskningsråd?

Vårt Forskningsråd utses av Hjärt-Lungfondens styrelse på förslag från landets medicinska fakulteter och Svenska Läkaresällskapet.

Vilka sitter i Forskningsrådet och hur länge?

I nuläget har Hjärt-Lungfondens forskningsråd 24 ledamöter fördelat på tio kvinnor och 14 män. Nio av ledamöterna representerar området lunga och 15 representerar hjärt-kärlområdet. Ledamöterna sitter på bestämda mandatperioder.

Vad har Forskningsrådet för meriter?

Hjärt-Lungfondens forskningsråd har bred kompetens inom de forskningsområden som Hjärt-Lungfonden stöder. Exempelvis inom klinisk forskning, vårdforskning, kliniskt verksamma och grundforskare. Samtliga är välmeriterade och etablerade forskare. De flesta har professorskompetens.

Vilka krav ställer ni på ledamöterna i Forskningsrådet?

Att de skall kunna genomföra kompetenta och sakkunniga bedömningar av forskningsansökningar inom hjärt- respektive lungmedicin samt att de är experter inom sitt område.

Hur undviker ni jäv?

Hjärt-Lungfonden tillämpar strikta jävsregler vid bedömning av ansökningar om forskningsstöd. Hjärt-Lungfondens forskningsråd bedömer merparten av de ansökningar som inkommer till Hjärt-Lungfonden tillsammans med en grupp sakkunniga experter. Vad gäller ansökningar om Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag bedöms dessa sedan år 2008 av en nordisk bedömningskommitté. Denna bedömningskommitté tillsattes för att undvika jävsproblematik som annars kunde uppstå vid bedömning av en nationell bedömningskommitté. Även ansökningar om preventionsanslaget bedöms av en nordisk bedömningskommitté utan svensk representation.

Här kan du fördjupa dig: Hjärt-Lungfondens Effektrapport (pdf) | Hjärt-Lungfondens Jävsregler (pdf)

Uppdaterad: 15 februari 2023

Kristina Sparreljung delar ut pris för Stora forskningsanslaget

Hjärt-Lungfondens forskningsanslag

Vi delar ut olika former av forskningsanslag. Forskningsrådet väljer ut ansökningarna som är mest relevanta och har störst chans att bli framgångsrika för patienter.

Läs om våra forskningsanslag