Forskningsrådet – ett särskilt organ för bedömning av forskningsansökningar

Hjärt-Lungfondens forskningsråd bedömer, tillsammans med en grupp sakkunniga experter, ansökningar om forskningsstöd som inkommer till oss. Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag är ett undantag, vad gäller detta anslag bedöms av ansökningarna en nordisk bedömningskommitté. 

Hjärt-Lungfondens forskningsråd 2023. Foto: Anna Molander

Forskningsrådet 2023

Anna Molander

Övre raden från vänster: Anne Lindberg (t.o.m. 31 december 2023), Magnus Sköld, Malin Levin, Jenny Hallgren-Martinsson, Tomas Lindahl, Per Eriksson (t.o.m. 31 december 2023), Thomas Schön, Rebecka Hultgren, Bengt Johansson, Marie Wahren-Herlenius, Jan Borén, Anders Lindén. Undre raden från vänster: Cecilia Linde (t.o.m. 31 december 2023), Tiny Jaarsma, Gunilla Westergren-Thorsson, John Pernow, Magnus Svartengren, Marju Orho-Melander (t.o.m. 31 december 2023), Carl-Johan Sundberg.

Styrelsen är beslutsfattare

Rådet lämnar förslag på anslagsfördelning till Hjärt-Lungfondens styrelse som fattar beslut om tilldelning av medel. Forskningsrådet har delegationsrätt att ta beslut om resebidrag, kompetensstöd för vårdpersonal och stipendium för forskning utomlands. Rådet arbetar efter en strukturerad poängsättningsmodell där kvalitet och nytänkande är viktiga faktorer.

Välrenommerade forskningsledamöter

Forskningsrådets ledamöter sitter på bestämda mandatperioder och utses på förslag från de medicinska fakulteterna på landets universitet samt från Svenska Läkaresällskapet. Hjärt-Lungfondens forskningsråd har en mycket bred kompetens inom de forskningsområden som Hjärt-Lungfonden stöder. Rådet består av 24 välrenommerade forskare från flera olika universitet i Sverige.

Ordförande

Professor John Pernow Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för Medicin, enheten för kardiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Huvudsaklig specialistkompetens: Kardiologi.

Vice ordförande, ledamot

Professor Gunilla Westergren-Thorsson Prioriteringsgrupp: Lunga. Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap, enheten för Lungbiologi, Lunds Universitet.
Huvudsaklig specialistkompetens: Regenerativa- och strukturella förändringar vid inflammation såsom i, astma, KOL och IPF.

Ledamöter

Professor Jan Borén Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborg. Huvudsaklig specialistkompetens: Klinisk och experimentell forskning.

Docent Magnus Ekström Prioriteringsgrupp: Lunga. Avdelningen för lungmedicin och allergologi, IKVL, Lunds universitet. Huvudsaklig specialistkompetens: Andfåddhet/dyspné, KOL, respiratorisk insufficiens, syrgasbehandling.

Professor Kevin Mani Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet. Huvudsaklig specialistkompetens: Kärlkirurgi, aortasjukdomar, perifer kärlsjukdom.

Adjungerad professor Rebecka Hultgren Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet. Huvudsaklig specialistkompetens: Kärlkirurgi, aortasjukdomar.

Professor Bengt Johansson Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap, Umeå universitet. Huvudsaklig specialistkompetens: Kardiologi, medfödda hjärtfel och hjärtavbildning.

Professor Hannu Kankaaranta Prioriteringsgrupp: Lunga. Institutionen för medicin, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition vid Göteborgs universitet. Huvudsaklig specialistkompetens: Astma och allergi, COPD (KOL), Lungsjukdomar, sömnapnésyndrom, farmakologi och inflammatoriska mekanismer.

Professor Tomas L. Lindahl Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för Biomedicinska och Kliniska Vetenskaper, Linköpings universitet. Huvudsaklig specialistkompetens: Koagulation- mekanismer och antitrombotisk behandling samt biomarkörer.

Professor Olle Melander Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö, Lunds universitet. Huvudsaklig specialistkompetens: Prediktion och prevention av hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Docent Anna Smed Sörensen Prioriteringsgrupp: Lunga. Avdelningen för immunologi och allergi, Institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet. Huvudsaklig specialistkompetens: Translationell forskning. Immunologiska svar i luftvägarna vid virusinfektion och inflammatoriska sjukdomar, ffa sarkoidos.

Professor Anders Lindén Prioriteringsgrupp: Lunga. Institutionen för Miljömedicin, Karolinska Institutet, Medicinsk Enhet Lung-allergisjukdomar, Tema inflammation och åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset. Huvudsaklig specialistkompetens: Klinisk och translationell forskning, lungornas värdförsvar, KOL och astma.

Professor Malin Levin Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborg. Huvudsaklig specialistkompetens: Lipidmetabolism, experimentell kardiovaskulär forskning.

Professor Isabel Goncalves Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö, Lunds Universitet, Skånes Universitetssjukhus. Huvudsaklig specialistkompetens: Kardiologi, biomarkörer, translationell kardiovaskulär forskning, åderförkalkning, bilddiagnostik (imaging).

Professor Thomas Schön Prioriteringsgrupp: Lunga. Avdelningen för Medicinsk Mikrobiologi, Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE), Linköpings Universitet.
Avdelningen för Klinisk Mikrobiologi och Infektionsmedicin, Länssjukhuset i Kalmar, Linköpings Universitet. Huvudsaklig specialistkompetens: Tuberkulos och Infektion-immunologi-inflammation.

Professor Magnus Sköld Prioriteringsgrupp: Lunga. Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet. Huvudsaklig specialistkompetens: Translationell lungmedicinsk forskning, kronisk luftvägsobstruktion, lungfibros.

Professor Gustav Smith Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin. Huvudsaklig specialistkompetens: Kardiologi, genetik, epidemiologi, biomarkörer,
translationell forskning om hjärtmuskelsjukdom och hjärtsvikt.

Professor Carl Johan Sundberg Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm. Huvudsaklig specialistkompetens: Prevention och precisionshälsa, experimentell humanfysiologi, datoriserad anamnes/AI.

Professor Marie Wahren-Herlenius Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för Medicin, CMM, Karolinska institutet, Stockholm. Huvudsaklig specialistkompetens: Experimentell kardiovaskulär forskning, immunologi.

Docent Jenny Hallgren Martinsson Prioriteringsgrupp: Lunga. Institutionen för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi, Uppsala universitet. Huvudsaklig specialistkompetens: Lungans immunologi, astma och allergi, inflammation.

Professor Magnus Svartengren Prioriteringsgrupp: Lunga. Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet. Huvudsaklig specialistkompetens: Arbets- och miljömedicin, epidemiologi, prevention, aerosoler och medicin, effekter av luftföroreningar, mätning av fysiskt beteende.

Professor, universitetsöverläkare Christina Jern Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborg universitet och Klinisk genetik och genomik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen. Huvudsaklig specialistkompetens: Neurologi, stroke, hemostas, biomarkörer, genetik.

Professor Tiny Jaarsma Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för Hälsa, Medicin och Vård vid Linköpings Universitet. Huvudsaklig specialistkompetens: Omvårdnad för patienter med hjärtsvikt och egenvård.

Professor Carl-Johan Carlhäll Prioriteringsgrupp: Hjärta. Enheten för kardiovaskulära vetenskaper, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet. Huvudsaklig specialistkompetens: Kardiovaskulär avbildning och fysiologi.

Jävsregler

Hjärt-Lungfondens regler om jäv [PDF]