Forskningsrådet – ett särskilt organ för bedömning av forskningsansökningar

Hjärt-Lungfondens forskningsråd bedömer, tillsammans med en grupp sakkunniga experter, ansökningar om forskningsstöd som inkommer till oss. Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag är ett undantag, vad gäller detta anslag bedöms av ansökningarna en nordisk bedömningskommitté. 

Hjärt-Lungfondens forskningsråd 2022. Foto: Anna Molander

Forskningsrådet 2022

Anna Molander

Övre raden, från vänster: Bo Norrving, Magnus Ekström, Tomas Lindahl, Anders Lindén, Lena Palmberg, Per Eriksson, Magnus Sköld, Rebecka Hultgren, Bengt Johansson, Eva Lindberg, Anne Lindberg. Nedre raden, från vänster: Marie Wahren Herlenius, Hannu Kankaanranta, Gunilla Westergren Thorsson, John Pernow, Cecilia Linde, Gustav Smith, Marju Orho Melander.

Styrelsen är beslutsfattare

Rådet lämnar förslag på anslagsfördelning till Hjärt-Lungfondens styrelse som fattar beslut om tilldelning av medel. Forskningsrådet har delegationsrätt att ta beslut om resebidrag, kompetensstöd för vårdpersonal och stipendium för forskning utomlands. Rådet arbetar efter en strukturerad poängsättningsmodell där kvalitet och nytänkande är viktiga faktorer.

Välrenommerade forskningsledamöter

Forskningsrådets ledamöter sitter på bestämda mandatperioder och utses på förslag från de medicinska fakulteterna på landets universitet samt från Svenska Läkaresällskapet. Hjärt-Lungfondens forskningsråd har en mycket bred kompetens inom de forskningsområden som Hjärt-Lungfonden stöder. Rådet består av 24 välrenommerade forskare från flera olika universitet i Sverige.

Ordförande

Professor John Pernow Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för Medicin, enheten för kardiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Huvudsaklig specialistkompetens: Kardiologi.

Vice ordförande, ledamot

Professor Gunilla Westergren-Thorsson Prioriteringsgrupp: Lunga. Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap, enheten för Lungbiologi, Lunds Universitet.
Huvudsaklig specialistkompetens: Regenerativa- och strukturella förändringar vid inflammation såsom i, astma, KOL och IPF.

Ledamöter

Professor Jan Borén Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborg. Huvudsaklig specialistkompetens: Klinisk och experimentell forskning.

Docent Magnus Ekström Prioriteringsgrupp: Lunga. Avdelningen för lungmedicin och allergologi, IKVL, Lunds universitet. Huvudsaklig specialistkompetens: Andfåddhet/dyspné, KOL, respiratorisk insufficiens, syrgasbehandling.

Professor Per Eriksson Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för Medicin, Karolinska institutet, Solna. Huvudsaklig specialistkompetens: Lipider, fibrinolys och risk för hjärtinfarkt, aortaaneurysm, aortaklaffassocierad aortasjukdom.

Adjungerad professor Rebecka Hultgren Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet. Huvudsaklig specialistkompetens: Kärlkirurgi, aortasjukdomar.

Professor Bengt Johansson Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap, Umeå universitet. Huvudsaklig specialistkompetens: Kardiologi, medfödda hjärtfel och hjärtavbildning.

Professor Hannu Kankaaranta Prioriteringsgrupp: Lunga. Institutionen för medicin, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition vid Göteborgs universitet. Huvudsaklig specialistkompetens: Astma och allergi, COPD (KOL), Lungsjukdomar, sömnapnésyndrom, farmakologi och inflammatoriska mekanismer.

Professor Tomas L. Lindahl Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för Biomedicinska och Kliniska Vetenskaper, Linköpings universitet. Huvudsaklig specialistkompetens: Koagulation- mekanismer och antitrombotisk behandling samt biomarkörer.

Professor Cecilia Linde Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för Medicin,  Karolinska institutet, Solna. Huvudsaklig specialistkompetens: Hjärtsvikt, devicebehandling, kvinnor och hjärtsjukdomar.

Professor Anne Lindberg Prioriteringsgrupp: Lunga. Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Huvudsaklig specialistkompetens: Epidemiologi med fokus på obstruktiva lungsjukdomar, KOL och astma, allergi.

Professor Anders Lindén Prioriteringsgrupp: Lunga. Institutionen för Miljömedicin, Karolinska Institutet, Medicinsk Enhet Lung-allergisjukdomar, Tema inflammation och åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset. Huvudsaklig specialistkompetens: Klinisk och translationell forskning, lungornas värdförsvar, KOL och astma.

Professor Malin Levin Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborg. Huvudsaklig specialistkompetens: Lipidmetabolism, experimentell kardiovaskulär forskning.

Professor Marju Orho-Melander Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö. Lunds universitet. Huvudsaklig specialistkompetens: Diabetes och kardiovaskulär sjukdom, genetisk epidemiologi.

Professor Thomas Schön Prioriteringsgrupp: Lunga. Avdelningen för Medicinsk Mikrobiologi, Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE), Linköpings Universitet.
Avdelningen för Klinisk Mikrobiologi och Infektionsmedicin, Länssjukhuset i Kalmar, Linköpings Universitet. Huvudsaklig specialistkompetens: Tuberkulos och Infektion-immunologi-inflammation.

Professor Magnus Sköld Prioriteringsgrupp: Lunga. Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet. Huvudsaklig specialistkompetens: Translationell lungmedicinsk forskning, kronisk luftvägsobstruktion, lungfibros.

Professor Gustav Smith Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin. Huvudsaklig specialistkompetens: Kardiologi, genetik, epidemiologi, biomarkörer,
translationell forskning om hjärtmuskelsjukdom och hjärtsvikt.

Professor Carl Johan Sundberg Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm. Huvudsaklig specialistkompetens: Prevention och precisionshälsa, experimentell humanfysiologi, datoriserad anamnes/AI.

Professor Marie Wahren-Herlenius Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för Medicin, CMM, Karolinska institutet, Stockholm. Huvudsaklig specialistkompetens: Experimentell kardiovaskulär forskning, immunologi.

Docent Jenny Hallgren Martinsson

Prioriteringsgrupp: Lunga. Institutionen för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi, Uppsala universitet. Huvudsaklig specialistkompetens: Lungans immunologi, astma och allergi, inflammation.

Professor Magnus Svartengren
Prioriteringsgrupp: Lunga. Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet. Huvudsaklig specialistkompetens: Arbets- och miljömedicin, epidemiologi, prevention, aerosoler och medicin, effekter av luftföroreningar, mätning av fysiskt beteende.

Professor, universitetsöverläkare Christina Jern.

Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborg universitet och Klinisk genetik och genomik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen. Huvudsaklig specialistkompetens: Neurologi, stroke, hemostas, biomarkörer, genetik.

Professor Tiny Jaarsma
Prioriteringsgrupp: Hjärta. Institutionen för Hälsa, Medicin och Vård vid Linköpings Universitet. Huvudsaklig specialistkompetens: Omvårdnad för patienter med hjärtsvikt och egenvård.

Professor Carl-Johan Carlhäll

Prioriteringsgrupp: Hjärta. Enheten för kardiovaskulära vetenskaper, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet. Huvudsaklig specialistkompetens: Kardiovaskulär avbildning och fysiologi.

Jävsreglemente

Hjärt-Lungfonden tillämpar strikta jävsregler vid bedömning av ansökningar om forskningsstöd.

Hjärt-Lungfondens forskningsråd bedömer merparten av de ansökningar som inkommer till Hjärt-Lungfonden tillsammans med en grupp sakkunniga experter. Vad gäller ansökningar om Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag bedöms dessa sedan år 2008 av en nordisk bedömningskommitté. Denna bedömningskommitté tillsattes för att undvika jävsproblematik som annars kunde uppstå vid bedömning av en nationell bedömningskommitté.

Här hittar du Hjärt-Lungfondens regler om jäv (pdf)

Frågor och svar

Här samlar vi de vanligaste frågorna vi brukar få om vår verksamhet och den forskning vi finansierar.

Få svar på dina frågor