Hjärt-Lungfonden har ett särskilt organ för bedömning av forskningsansökningar.

Hjärt-Lungfondens forskningsråd 2021. Foto: Anna Molander

Hjärt-Lungfondens forskningsråd 2021.

Hjärt-Lungfondens forskningsråd bedömer, tillsammans med en grupp sakkunniga experter, ansökningar om forskningsstöd som inkommer till Hjärt-Lungfonden. Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag är ett undantag, vad gäller detta anslag bedöms av ansökningarna en nordisk bedömningskommitté. 

Styrelsen är beslutsfattare

Rådet lämnar förslag på anslagsfördelning till Hjärt-Lungfondens styrelse som fattar beslut om tilldelning av medel. Forskningsrådet har delegationsrätt att ta beslut om resebidrag, kompetensstöd för vårdpersonal och stipendium för forskning utomlands. Rådet arbetar efter en strukturerad poängsättningsmodell där kvalitet och nytänkande är viktiga faktorer.

Välrenommerade forskningsledamöter

Forskningsrådets ledamöter sitter på bestämda mandatperioder och utses på förslag från de medicinska fakulteterna på landets universitet samt från Svenska Läkaresällskapet. Hjärt-Lungfondens forskningsråd har en mycket bred kompetens inom de forskningsområden som Hjärt-Lungfonden stöder. Rådet består av 24 välrenommerade forskare från flera olika universitet i Sverige.