Viktigt anslag till sarkoidosforskning

Ett lyft för ett viktigt men undanskymt forskningsområde. Det hoppas docent Anna Smed Sörensen på efter att ha mottagit Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare 2018 från Hjärt-Lungfonden.

Sarkoidos är en gåtfull, ibland allvarlig inflammatorisk lungsjukdom som saknar specifik behandling. Cirka 1 200 patienter i Sverige insjuknar varje år i sjukdomen som yttrar sig mycket olika hos olika patienter.

– Ungefär en tredjedel av patienterna får en akut form av sarkoidos, Löfgrens syndrom, med feber och symtom från lungor, hud och leder. Nästan alla dessa patienter tillfrisknar. Två tredjedelar får istället en mer gradvis förlöpande sjukdom som kan förvärras och i vissa fall bli kronisk. Så gott som alla organ i kroppen kan drabbas, men typiskt för sjukdomen är granulom, ett slags inflammatoriska härdar i de angripna organen. I värsta fall kan sarkoidos leda till lungfibros, ett allvarligt tillstånd som i vissa fall kräver lungtransplantation, berättar Anna Smed Sörensen, docent vid Karolinska institutet och årets mottagare av Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare 2018.

Det faktum att det ännu inte finns någon specifik behandling av sjukdomen gör forskningen extra angelägen. Det läkarna kan göra är att behandla patienternas symtom i takt med att de förvärras.

Målet är att hitta bättre behandling av sarkoidos

Anna Smed Sörensens forskargrupp jämför de sinsemellan mycket olika sarkoidos-patientgrupperna från ett immunologiskt perspektiv.

– Genom att studera och beskriva patienternas tidiga immunsvar i detalj hoppas vi bättre kunna förutspå vilka patienter som riskerar bli allvarligt sjuka. Vi är särskilt inriktade på en viss typ av immunceller, de dendritiska cellerna, som till stor del styr vilken typ av immunsvar vi sedan får. Målet är att hitta biomarkörer eller immunprofiler som gör att vi vet vilka patienter som riskerar att utveckla symtom långsiktigt, och på sikt hitta angreppspunkter för framtida läkemedelsbehandling.

Forskargruppen samarbetar nära med lungklinikerna på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

– Att jobba nära klinikerna är helt avgörande för vår forskning. Det ger oss tillgång till patientprover och gör att vi kan ställa de viktigaste frågorna i forskningen. Sarkoidospatienterna bronkoskoperas i anslutning till diagnostillfället och vi får bland annat tillgång till vävnads- och blodprover. Patienternas symtom följs över tid vid klinikerna, och i forskningen kan vi följa hur deras immunsvar förändras över tid.

Vad innebär det här forskningsanslaget på sex miljoner kronor över tre år för dig personligen och för sarkoidosforskningen?

– Det är ett fantastiskt och oerhört viktigt erkännande för forskningsfältet sarkoidos och vår forskning i synnerhet. Det ger oss möjlighet att expandera forskargruppen, studera större patientgrupper och göra fler typer av analyser av provsvar som vi kan koppla till den kliniska sjukdomsutvecklingen. Grundläggande forskning är ofta tidskrävande och det är glädjande att Hjärt-Lungfonden inser vikten av detta. Det här stora anslaget ger oss både tid och möjlighet att fördjupa forskningen, säger Anna Smed Sörensen.