Målet för forskningen: Lösa gåtan KOL

Varför drabbas vissa rökare av KOL? Vilka inflammatoriska processer gör att KOL leder till andra sjukdomar? Forskningsprojektet SCAPIS kommer att ge viktig information.

Man med kort grått hår och glasögon framför en husfasad

Professor Kjell Larsson

Håkan Flank

De största utmaningarna för KOL-forskningen kan sammanfattas i tre frågeställningar.

Den första handlar om att kartlägga vilka inflammatoriska processer som gör att lungvävnaden förstörs.

– Varför får cigarettrökare lungemfysem och KOL, medan lantbrukare inte drabbas på samma sätt, trots att de vid de flesta av sina arbetsmoment också utsätts för luftburet damm och organiska partiklar?, säger Kjell Larsson, lungläkare och professor vid Karolinska institutet i Stockholm.

Nästa fråga är varför KOL drabbar vissa individer men inte andra.

 – Vi vet att bland 75-åriga rökare uppfyller ungefär hälften kriterierna för KOL. Vilka försvarsmekanismer finns hos de andra 50 procenten som gör att de inte utvecklar sjukdomen?

Patienter med KOL får även andra sjukdomar

Den tredje viktiga frågan är varför de inflammatoriska processerna som orsakar KOL också drabbar andra organ. Många KOL-patienter lider många gånger även av hjärt-kärlsjukdom, diabetes och benskörhet.

– Jag är övertygad om att det finns ett samspel. Vi vet att rökning modifierar vissa äggviteämnen i lungorna som då uppfattas som främmande och att kroppen bildar ett försvar som med tiden leder till ledgångsreumatism. Hur ser kopplingen mellan KOL och andra sjukdomar ut?

Forskning för att följa utvecklingen av KOL

Via forskningsprojektet SCAPIS – Swedish CardioPulmonary bioImage Study – kommer forskare få en betydelsefull kunskapsbank för information kring sjukdomsförloppet. I projektet, som initierades av Hjärt-Lungfonden, deltar 30 000 svenskar i åldern 50 till 64 år. Genom att följa en så stor grupp av befolkningen får forskarna en unik möjlighet att se hur KOL utvecklas hos olika personer och vilka faktorer som styr sjukdomsutvecklingen.

– Vi får dessutom information om förekomsten av emfysem hos rökare och icke-rökare, vilket är något vi har ganska dålig kläm på. Det finns studier som visar att rökare får emfysem långt innan de börjar uppvisa några symptom, säger Kjell Larsson.