Hjärtsvikt behandling

När läkaren misstänker hjärtsvikt måste patienten undersökas noggrant innan medicin eller annan behandling kan sättas in. Utredningen syftar till att fastställa diagnosen hjärtsvikt, bedöma graden av hjärtsvikt samt fastställa orsaken till hjärtsvikten.

Hjärtsvikt är ofta ett kroniskt tillstånd som är svårt att bota. De flesta personer som har hjärtsvikt kan behandlas med mediciner som lättar på hjärtats arbete, sänker blodtrycket och lindrar symptomen. Syftet med läkemedelsbehandlingen är att man ska må så bra som möjligt, vara symptomfri, slippa sjukhusvård och förlänga livet. Medicinerna gör att livskvaliteten höjs eftersom man orkar betydligt mer. I många fall används en kombination av olika läkemedel som anpassas individuellt.

Diuretika (vätskedrivande läkemedel)

När blodcirkulationen fungerar dåligt i njurarna samlas salt och vatten i olika kroppsvävnader och orsakar svullnad i kroppen och andfåddhet. Detta kan behandlas direkt med diuretika, det vill säga de vätskedrivande läkemedel som hjälper kroppen att bli av med överskottsvatten och salt genom att öka mängden urin. Den minskade blodvolymen och vidgningen av blodkärlen underlättar hjärtats arbete. Diuretika lindrar symptomen med ödem snabbt och effektivt och är en medicin som patienten får lära sig att i viss mån dosera själv utifrån faktorer som kroppsvikt och symptom. Undervisning ges på hjärtsviktsmottagningarna.

ACE-hämmare

ACE-hämmare är läkemedel som får blodkärlen att vidgas, vilket dels leder till att hjärtats pumparbete minskas, dels att njurarna får hjälp att utsöndra överskott av vatten. Detta sammantaget gör att hjärtat avlastas. ACE-hämmare verkar genom att minska bildning av hormonet angiotensin II. Medicinen minskar symptomen och behovet av sjukhusvård samt ökar livslängden.

Betablockerare

Betablockerare är en grupp läkemedel som gör att hjärtat arbetar lugnare och mer effektivt, vilket leder till en långsiktig förbättring av hjärtfunktionen. Medicinerna blockerar effekten av stresshormonerna noradrenalin och adrenalin. Startdosen ska vara låg och ökningstakten av doseringen måste ske mycket långsamt. I början av behandlingen kan man tillfälligt känna sig sämre. Full effekt av medicinen kan dröja många månader. Betablockerarna förbättrar såväl symptom som sjukdomens förlopp vid hjärtsvikt.

ARB och Aldosteronhämmare

Angiotensin II receptor blockerare (ARB) är läkemedel som fungerar på ungefär samma sätt som ACE-hämmare. Tål man inte ACE-hämmare och får biverkningar, exempelvis rethosta, sätts ARB in i stället.

Aldosteronhämmare är ett kaliumsparande, vätskedrivande medel som motverkar effekten av aldosteron, en typ av hormon som finns i blodet. Medlet ökar utdrivningen av vatten och salt, men minskar kaliumförlusten. Resultatet blir att svullnaden i kroppen minskar och blodtrycket sänks.

Enligt svenska och internationella behandlingsrekommendationer bör de flesta hjärtsviktspatienter få en kombination av betablockerare, ACE-hämmare eller ARB samt aldosteronhämmare.

Digitalis

Digitalis är läkemedel som innehåller hjärtstimulerande medel från digitalisväxten fingerborgsblomma. Digitalis kan användas för att stärka hjärtats pumpförmåga och lindrar symptomen vid hjärtsvikt. Om man har hjärtsvikt i kombination med förmaksflimmer används medicinen för att sänka hjärtfrekvensen.

I princip kan man säga att digitalis är den enda medicin som ökar hjärtats pumpkraft utan att resultera i skadliga effekter. Ibland används digitalis vid hjärtsvikt när ACE-hämmare, betablockerare och vätskedrivande läkemedel inte räcker.

Hjärtkirurgisk behandling

När läkemedelsbehandling inte fungerar tillräckligt hos patienter med svår hjärtsvikt kan hjärtkirurgisk behandling bli aktuell.

CRT

CRT (resynkroniseringsbehandling med biventikulär pacing) är en ny behandlingsmetod för utvalda patienter med måttlig till uttalad hjärtsvikt där man använder en speciell typ av pacemaker. Tekniken går ut på att man synkroniserar sammandragningarna i hjärtats kammare med hjälp av impulsgivare i både höger och vänster hjärtkammare. Hjärtat får då hjälp att pumpa ut blod i kroppen mer effektivt. CRT har visat positiva effekter; antalet sjukhusinläggningar minskar, symptomen minskar dramatiskt och överlevnaden ökar. Ett vanligt EKG kan avgöra vilka som har nytta av CRT.

ICD

ICD (implantbar defilbrillator) är en behandling som kan förbättra överlevnaden för vissa hjärtsviktspatienter. Från dosan, som känner av hjärtats rytm, löper en kateter till hjärtats högra kammare. Vid vissa livshotande rytmrubbningar ger dosan ifrån sig en elektrisk stöt som får hjärtat att gå med regelbunden rytm igen. ICD har visat positiva effekter på överlevnad och minskar antalet personer som måste läggas in på sjukhus.

PCI

PCI är ballongvidgning av kranskärl, och kan liksom kranskärlskirurgi övervägas om hjärtsvikten är orsakad av kranskärlsförträngning. Vid ballongvidgning förs en liten ballong in i det förträngda kranskärlet via en kateter. När ballongen blåses upp vidgas kärlet. I dag kompletteras oftast PCI med införandet av ett litet metallnät, en stent, för att undvika att kärlet kollapsar efter ballongvidgningen.

Koronar by-passkirurgi

Koronar by-passkirurgi är kranskärlskirurgi för behandling av kärlkramp, och kan ibland övervägas om hjärtsvikten är orsakad av kranskärlssjukdom. Vid operationen leds blodet förbi förträngningen i kranskärlet. Ett eller flera blodkärl, exempelvis från underbenet eller insidan av bröstväggen, sys in i hjärtats kranskärl. Blodtillförseln och syresättningen av hjärtmuskulaturen förbättras på så sätt.

Hjärttransplantation

Hjärttransplantation kan utföras vid svår hjärtsvikt, under förutsättning att andra organ är friska. En hjärttransplantation är ett stort ingrepp, men tekniskt sett ett rutiningrepp med goda överlevnadsresultat. Bristen på donerade organ är dock stor, vilket gör att hjärttransplantationer i Sverige är relativt ovanliga, cirka 50 per år.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om hjärtsvikt som är faktagranskad av Cecilia Linde, professor och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset.