Hjärt-Lungfonden är en ideell förening med cirka 1 500 medlemmar. Medlemmarna utser 50 huvudmän som i sin tur tillsätter styrelsen. Generalsekreteraren leder Hjärt-Lungfondens arbete.

Policydokument som reglerar vårt arbete

Placeringspolicy

Hjärt-Lungfonden har en placeringspolicy som omfattar förvaltningen av Hjärt-Lungfondens tillgångar i form av värdepapper och banktillgodohavanden. Den fastställer inriktningen på kapitalförvaltningen och underlättar uppföljningen av den. Målet för förvaltningen av Hjärt-Lungfondens fonderade medel är att långfristigt bidra till vår verksamhet med så stora tillskott som möjligt.

Placeringspolicyn antogs av styrelsen 1996 och reviderades senast 2022.

Policydokument

Här har vi samlat policydokument som reglerar Hjärt-Lungfondens arbete gällande insamling företagssamarbeten, policy för agerande vid oegentligheter samt uppförandekod.