Hjärt-lungforskningens utveckling

Vår vision

Hjärt-Lungfondens vision är: En värld fri från hjärt- och lungsjukdomar.

Vårt uppdrag är att samla in pengar och dela ut till högkvalitativ hjärt-, kärl- och lungforskning som leder till bättre diagnostik, behandling och vård och som ger aktuell kunskap om en hälsosammare livsstil. Vi stödjer forskning som ger fler människor ett längre och friskare liv och arbetar aktivt för att öka kunskapen om forskningens betydelse.

Mira Ernkvist, PhD och forskningschef på Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden startade 1904 då tuberkulos var mycket utbrett och var den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Vi har sedan starten haft forskning som ett centralt instrument i kampen mot de stora folksjukdomarna på hjärt- och lungområdet. I princip allt vi vet om riskfaktorer, diagnostiska metoder, medicinsk teknik, vård och behandling bygger på gedigen forskning.

Hjärt- och kärlforskningen har rönt exceptionella framgångar de senaste decennierna. Dödligheten i hjärtinfarkt har exempelvis mer än halverats i Sverige på bara 15 år. Risken för att återinsjukna efter en akut hjärt-kärlhändelse har minskat markant.Den positiva utvecklingen beror på förändrade levnadsmönster, men också på allt bättre behandlingar både akut och sekundärpreventivt. Ballongvidgning vid akut hjärtinfarkt, trombocythämmande läkemedel och en mer aktiv behandling av höga kolesterolvärden och högt blodtryck är några exempel.

Även inom lungfältet har man under de senaste åren blivit mycket bättre på att diagnostisera och behandla patienter med astma, vilket har givit denna grupp av patienter bättre livskvaliÄven inom lungfältet har man under de senaste åren blivit mycket bättre på att diagnostisera och behandla patienter med astma, vilket har givit denna grupp av patienter bättre livskvalité, både för barn och vuxna. Kunskaper om riskfaktorer och hur man diagnostiserar kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) har ökat markant vilket lett till att dessa patienter nu omhändertas på ett bättre sätt.

Damvad-rapport visar; gåvorna går till toppforskning

Framstegen, som är baserade på gedigen forskning, har sammantaget haft en mycket stor påverkan på den totala dödligheten, livskvaliteten och den förväntade livslängden.

Finansiering av hjärt-, kärl- och lungforskningen i Sverige

Hjärt-Lungfonden är sedan länge den största oberoende finansiären av forskning inom hjärt-, kärl- och lungområdet i Sverige. En stor andel av den oberoende forskningen inom området finansieras i någon grad av oss.

Sedan 1980 har vi delat ut uppskattningsvis 4,4 miljarder kronor till forskningen. Den största andelen av den årliga anslagsfördelningen delas ut i form av projektmedel till angelägna forskningsprojekt inom hjärt-, kärl- och lungområdet.

Våra anslag bidrar även till att klinisk verksamma forskare får tid till att bedriva forskning. Detta leder till att klinisk nära forskning får möjlighet att bedrivas.

Forskningsbehov

Hjärt-kärlsjukdom är alltjämt den vanligaste dödsorsaken i samhället. Dessutom lever idag cirka två miljoner människor, eller 20 procent av befolkningen i Sverige med någon form av hjärtkärlsjukdom. Att fler människor lever med kronisk sjukdom är delvis ett resultat av framgångarna i omhändertagandet av akuta tillstånd som hjärtinfarkt och stroke. Lungsjukdomarna är också mycket utbredda – omkring 1,3 miljoner svenskar uppskattas leva med lungsjukdom och globalt sett avlider över en miljon i tuberkulos där multiresistens ökar i vår närhet i oroväckande takt.

Exempel på viktiga övergripande utmaningar

Mot denna bakgrund måste forskningen med all tydlighet fortsätta. Här följer några
exempel på viktiga övergripande utmaningar där forskning kan bidra till lösningar.

  • Allt fler äldre med kroniska hjärt- och lungsjukdomar som hjärtsvikt och KOL kräver nya typer av omhändertagande och behandling.

  • Mycket talar för att stora delar av den positiva utvecklingen inom hjärt-kärlområdet kan vara på väg att vända, eftersom våra levnadsmönster har förändrats kraftigt på senare tid. Stillasittande, övervikt och diabetes – som alla är riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom – ökar i dag i samhället. Över hälften av alla människor i Sverige lever idag med obesitas eller är överviktiga.

  • Diagnosmetoder och behandling följer idag till stor del konceptet ”one size fits all”. Behovet av individualisering är stort. Samtidigt kan paraplydiagnoser som KOL och astma orsakas av skilda sjukdomsmekanismer vilket i sig kan kräva olika behandling. Stratifiering av såväl sjukdomar som patientgrupper är ett centralt forskningsområde där den kliniska förbättringspotentialen är stor.

  • Stora ojämlikheter i hjärt- och lunghälsa består i samhället.

  • Nya sjukdomar med stark koppling till hjärt- och lungsjukdom som Covid-19 utgör
    nya utmaningar och vi måste vara beredda på nya pandemier där luftvägsburen
    smitta är ett allvarligt hot och orsakar följdsjukdomar.

Vi vill möta forskarnas behov

Vi vill uppmuntra forskning inom hela hjärt-, kärl- och lungområdet. Det är av stor vikt att Hjärt-Lungfonden har stödformer som riktar sig såväl till nya, unga lovande forskare som till etablerade världsledande forskargrupper. Vi strävar efter att presentera nya stödformer som står i samklang med samhällets utveckling.

Vi vill möta forskarnas behov genom att erbjuda ett brett och genomtänkt program av stödformer. Detta ger oss förutsättningar stödja de bästa hjärt-, kärl- och lungforskarna i Sverige och på så sätt skapa goda förutsättningar för framgångsrik forskning.