Stroke riskfaktorer

Om man har drabbats av en stroke har man en kraftigt ökad risk att drabbas igen. För att minska risken och förebygga att man får ytterligare en stroke gör läkaren en noggrann riskfaktorkontroll.

De viktigaste riskfaktorerna för stroke är:

• högt blodtryck
• rökning
• förmaksflimmer
• diabetes
• låg fysisk aktivitet
• höga blodfetter
• förträngning i halspulsådern
• tidigare genomgången stroke eller TIA
• hög ålder
• ärftlighet av hjärt-kärlsjukdomar
• hög alkoholkonsumtion

Ju fler riskfaktorer en person bär på desto större är risken för insjuknande eller återinsjuknande i stroke. Det är därför viktigt att titta på en individs sammantagna riskprofil.
Beräkningar visar att nästan två tredjedelar av alla strokefall kan tillskrivas fem riskfaktorer, som alla är möjliga att påverka. De är högt blodtryck, rökning, förmaksflimmer, diabetes och låg fysisk aktivitet.

Högt blodtryck vanligaste orsaken till stroke

Högt blodtryck (hypertoni) är den enskilt viktigaste riskfaktorn för både hjärninfarkt och hjärnblödning, eftersom det påskyndar åderförfettningsprocessen och kan skada tunna blodkärl inne i hjärnan. Personer med högt blodtryck löper tre gånger större risk att få stroke jämfört med dem som inte har någon blodtryckshöjning. Högt blodtryck är också en viktig riskfaktor för att återinsjukna i stroke.

En välskött hypertonibehandling, med blodtrycket välkontrollerat, minskar kraftigt risken för stroke. De europeiska hypertoniriktlinjerna har reviderades 2018 och för patienter yngre än 65 år med hypertoni rekommenderas ett systoliskt blodtrycksmål på 120–129 mmHg. För patienter 65 år eller äldre med hypertoni rekommenderas ett systoliskt blodtrycksmål på 130–139 mmHg

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för hälso- och sjukvården bör läkemedelsbehandling för högt blodtryck kombineras med livsstilsråd. För att hålla blodtrycket nere bör man sluta röka, motionera regelbundet, vid behov gå ner i vikt, inte salta maten alltför mycket, undvika negativ stress och ha ett måttligt alkoholintag.

Rökning ökar strokerisken

Rökare har dubbelt så hög risk att drabbas av stroke jämfört med icke-rökare. Särskilt farlig är rökning för personer som redan drabbats av TIA eller hjärninfarkt. Kvinnliga rökare löper dessutom större risk att drabbas av stroke än manliga.

Ett totalt rökstopp minskar risken för stroke redan inom ett till två år, och efter tio år finns ingen kvarstående ökad risk jämfört med icke-rökare. Snus ökar inte risken för stroke, men för den som drabbas av stroke och är snusare ökar risken att dö kraftigt.

Förmaksflimmer och stroke

Den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat, förmaksflimmer, ökar kraftigt risken för stroke orsakad av en propp.

Vid förmaksflimmer töms hjärtat inte på blod, utan en del stannar kvar i en säckliknande utbuktning i vänster förmaksvägg som kallas förmaksöra (auriculus sinister) och koagulerar där till en blodpropp. Större eller mindre delar av denna blodpropp kan lossna och följa med blodströmmen ut i kroppen. Om en propp når hjärnan och fastnar i något kärl blir följden en hjärninfarkt.

För att förebygga stroke och återinsjuknande bör patienter med förmaksflimmer därför behandlas med blodförtunnande medel. Länge var warfarin (Waran) den vanligaste behandlingen, men den har nu i allt högre grad ersatts av läkemedel som går under samlingsnamnet NOAK (non-vitamin K antagonist oral anticogulantia) Läkemedlen är, apixaban (Eliquis), dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto) och edoxaban (Lixiana).

Diabetes eller högt blodsocker

Typ 2-diabetes påverkar blodkärlen negativt och är en av de faktorer som orsakar ett stort antal strokeinsjuknanden. Mer än var femte strokepatient har diabetes. Vid diabetes är det viktigt med god insulinkontroll och att följa läkarens ordinationer vad gäller läkemedel, blodtryck, livsstil och matvanor.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Stroke
Vetenskapligt ansvarig: Mia von Euler, docent och överläkare vid Karolinska institutets strokeforskningsnätverk, Södersjukhuset, Stockholm.
Datum: 2019-06-12