Många avlider på grund av rökning

Rökning är en allvarlig riskfaktor för hjärtkärlsjukdom. En rapport från Socialstyrelsen visar att rökning orsakade cirka 12 000 dödsfall per år under åren 2010–2012.

Förutom antalet dösfall orsakade av rökning insjuknade 100 000 per år i rökrelaterade sjukdomar mellan 2010-2012. De flesta som insjuknade drabbades av hjärtinfarkt, stroke, kol eller lungcancer. Två tredjedelar av de som avled gjorde det i någon av dessa fyra stora rökrelaterade folksjukdomar. Risken att drabbas av sjukdom som kräver sjukhusvård är större för rökare även i ett 40-tal andra sjukdomar, som lunginflammation, livmoderhalscancer och utomkvedshavandeskap.

Antalet rökare minskar stadigt

Samtidigt visar glädjande statistik att antalet dagligrökare stadigt sjunker. I dag finns det knappt en miljon rökare i Sverige. På 1980-talet rökte omkring en tredjedel av den vuxna befolkningen varje dag. Att så många dör i sjukdomar kopplade till rökning speglar rökvanorna från 1980-talet och eftersom färre röker i dag bör de rökrelaterade sjukdomarna minska i framtiden.

Gymnasieungdomar röker lika mycket

Minskningen av antalet rökare syns i alla åldersgrupper förutom bland gymnasieungdomar. I den gruppen uppgav 25 procent av pojkarna och 31 procent av flickorna att de rökte dagligen eller nästan dagligen. Den nivån har varit i princip oförändrad sedan 2004. Däremot har antalet rökare i högstadieklasser minskat vilket tyder på att unga börjar röka senare än förut. 

Denna information är hämtad ur Hjärtrapporten 2014 som går att ladda ner här.

Läs mer om rökning som riskfaktor.