Tobak som riskfaktor

Tobaksrökning är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Ungefär vart sjunde dödsfall i Sverige är relaterat till tobak.

Fakta tobak
  • Tobaksrökning är sammantaget den enskilt största och förebyggbara riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl.

  • Av alla livsstilsfaktorer är rökstopp samtidigt det som snabbast ger resultat.

  • 19 procent av Sveriges befolkning använder någon form av tobak varje dag

  • Nästan 500 personer avlider varje år på grund av passiv rökning

  • 14 000 (vart sjunde) dödsfall i Sverige är tobaksrelaterat

Att röka är ett av de största hoten man kan utsätta sin kropp för och globalt sett är rökning den enskilt största riskfaktorn för ohälsa och förtida död. Tobaksrökning orsakar en rad sjukdomar, framför allt i våra hjärtan, kärl och lungor.

Det är inte bara den som röker som drabbas. Passiv rökning kan orsaka astma hos barn och barn till mödrar som rökt under graviditeten föds med trängre luftrör.

Trots att kunskapen om tobakens skadeverkningar är utbredd använder 19 procent av Sveriges befolkning tobak varje dag. Snusandet har passerat rökningen och i dag snusar 11 procent av befolkningen dagligen medan 9 procent röker dagligen.

Ungefär vart 7:e dödsfall i Sverige är relaterat till tobak. Cirka 3 500 årliga dödsfall i hjärt-kärlsjukdom beräknas bero på rökning. Samtidigt avlider varje år nästan 3 000 personer i kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, och nästan 4 000 avlider i lungcancer. Cirka 2 300 av dödsfallen i KOL och 3 200 av dödsfallen i lungcancer beräknas bero på rökning.

Viktig forskning om tobak

Tack vare forskningen är medvetenheten om tobakens skadeverkningar utbredd i samhället, både i Sverige och internationellt. Mycket återstår dock att göra, framför allt vill man begränsa rökningen. Hur ska vi minska antalet nya unga rökare och hur ska vi stimulera fler rökare att sluta och hjälpa dem att sluta, är två angelägna frågor som kräver svar.

Annan forskning pågår, exempelvis för att ta reda på varför vissa rökare drabbas av KOL och andra inte. Genom studier på molekylär nivå försöker forskarna även definiera undergrupper av KOL. Målet är att dels hitta markörer som kan hjälpa till att ställa rätt diagnos, dels att hitta mekanismerna bakom de olika undergrupperna, vilket kan leda till man lyckas utveckla mer effektiva läkemedel.

Tobak är inte hållbart

Tobaken odlas i utvecklingsländer av bönder, som oftast är fattiga, och inte sällan av barnarbetare. Barnen går miste om utbildning och de riskerat också att bli sjuka av arbetet. En dags arbete kan ge lika mycket nikotin via huden, som om de skulle ha rökt 50 cigarretter. Varje år avverkas många tusen hektar skog för att ge plats åt nya tobaksodlingar. Tobak har en direkt inverkan på minst 12 av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Källa: Hjärt-Lungfondens faktablad om Tobak
Vetenskapligt ansvarig: Hans Giljam, professor emeritus vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm
Uppdaterat: 2018-05-07