Ny inkörsport till nikotinberoende

E-cigaretter används framför allt av personer som redan röker, och bidrar till att förvärra deras luftvägsproblem. Mycket tyder dessutom på att e-cigaretterna blivit en ny inkörsport till nikotinberoende för ungdomar.

Stöd forskningen

En allt mindre andel av världens befolkning röker, men tack vare befolkningsökningen ökar ändå antalet rökare. I många industriländer, exempelvis Sverige, är minskningen av andelen rökare i befolkningen markant sedan många år.
Som ett svar på minskade försäljningsintäkter i många länder har tobaksbolagen sedan 2004 introducerat en annan typ av nikotinprodukt – e-cigaretten. Produktutvecklingen har banat väg för en ny miljardindustri.Så fungerar en e-cigarett

E-cigaretter är batteridrivna och har en behållare för ”e-vätska”. Vätskan, som oftast innehåller propylenglykol, glycerol, smakämnen och nikotin, hettas upp och omvandlas av en elektrisk förångare till en rökliknande ånga som användaren drar ned i lungorna.

Forskning om e-cigarettanvändning bedrivs med stöd av Hjärt-Lungfonden 

Linnéa Hedman, forskare och docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet men verksam i Luleå, studerar med stöd av Hjärt-Lungfonden e-cigarettanvändningen i Sverige. Hon gör det med bas i de omfattande OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten). OLIN har pågått sedan 1980-talet och följer norrbottningarnas lunghälsa över tid.
Under fjolåret publicerades en tvärsnittsstudie från forskargruppen i den medicinska tidskriften JAMA Network Open under fjolåret, där man också använde data från Västra Götaland. Studien visade att e-cigaretter användes av ungefär 2 procent av norrbottningarna och västsvenskarna. 

– Det mest förvånande i studien var nog att e-cigaretter är så utbrett bland de som redan röker. Och ju fler vanliga cigaretter man röker, desto vanligare tycks det vara med e-cigaretter. E-cigaretterna framhålls ofta som ett verktyg för rökare att sluta, men om de verkligen gör det, eller om de snarare gör att rökarna bibehåller eller förstärker sina rökvanor vet vi inte ännu. Här det krävs en framåtblickande studie och en sådan kommer vi nu att genomföra, säger Linnea Hedman.


Dubbelbruk är förknippat med fler risker

Forskarna upptäckte också att detta ”dubbelbruk” är förknippat med fler luftvägssymtom än hos alla andra grupper som ingick i studien. Andra studier har visat att dubbelbruk ger en klart större risk för kronisk luftvägssjukdom än vad som gäller för rökare.
Om en rökare lägger till e-cigaretter, kanske som ett försök att sluta med tobak, förvärrar hon alltså läget för sina lungor trots att hon kanske tror att hon gör något positivt.  

Men kan ”e-ciggen” ändå fungera som ett rökavvänjningsmedel? Enligt en metaanalys som publicerades i tidskriften Lancet 2016 pekar de flesta studier som följt e-cigarettanvändande rökare över tid på att e-cigaretter inte leder till fler rökstopp på gruppnivå. Bara tre av 18 ingående studier visade en positiv effekt i metaanalysen.

Och i fjol visade en undersökning i British Medical Journal att antalet rökare i princip var oförändrat i Storbritannien 2006-16 trots att e-cigarettanvändningen ökade kraftigt under samma period. E-cigarettanvändarna är idag betydligt fler än rökarna i Storbritannien.

– Precis som i Sverige verkar e-cigaretterna i Storbritannien användas antingen som en tilläggsprodukt hos rökare eller av nya personer som inte rökt tidigare. I Sverige har rökningen minskat under samma period, men inget tyder på att det är e-cigaretternas förtjänst. 

E-cigaretten tycks alltså inte vara någon vidare rökavvänjningsprodukt, även om vi ännu inte vet säkert baserat på svenska data.

Men det mest kontroversiella med e-cigaretterna, som finns med ett stort utbud av smakämnen, är antagligen att de riskerar leda in unga i ett nikotinberoende.

– Vi ser att e-cigaretterna lockar nya grupper och de kan mycket väl vara en inkörsport till ett nikotinberoende och tobaksrökning hos ungdomar. Gruppen icke-rökare som använde e-cigaretter och som inte rökt tidigare var i vår studie ungefär en femtedel av e-cigarettrökarna. säger Linnea Hedman.

Hon planerar en särskild studie på tonåringar och hur deras rökvanor förändras över tid. I studien ska kliniska undersökningar av lungfunktion, blodprov och utandad kväveoxid ingå.

– Ett särskilt spår i studien ska handla om e-cigarettanvändning. Vi kommer bland annat att kalla in de som angav att de var e-cigarettanvändare i vår tidigare studie.  

Användningen av e-cigaretter bland unga i USA har ökat enormt

I USA har e-cigarettanvändningen hos unga nått epidemiska proportioner. En undersökning av den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC visade nyligen att nära en femtedel av amerikanska high school-studenter använder e-cigaretter.

Framför allt lockar de många smaksatta produkterna. Hälsomyndigheten FDA har hotat med att förbjuda smaksatta produkter och flera delstater och större städer har begränsat försäljningen.
I Sverige är dock e-cigaretter i alla tänkbara varianter lätta att få tag på, inte minst online. Produkterna omfattas dock av den skärpning av tobakslagen som görs från juli i år (se faktaruta).

– Förhoppningsvis kan den nya lagstiftningen med krav på tillstånd och begränsning av platserna där man får röka en effekt på användningen. Men jag hoppas också att EU kan följa USA:s väg, framför allt när det gäller att begränsa smakämnena, säger Linnea Hedman.

– Olika länder har idag olika syn på de här produkterna. Min förhoppning är att WHO, de stora lungmedicinska organisationerna med flera kan samlas kring slutsatsen att upphettat nikotin inte bör rekommenderas. Våra lungor ska andas frisk luft, säger Linnéa Hedman.

Hjärt-Lungfonden finansierar inte bara epidemiologisk forskning om e-cigaretternas effekter. Magnus Lundbäck, läkare vid Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus och docent i kardiologi på Karolinska institutet, studerar effekterna av e-cigarettanvändning på lunga och kärl kliniskt. Det har visat sig att effekterna av ”e-ångan” till stor de liknar de som uppträder vid rökning: luftvägsobstruktion, inflammation, förhöjd puls, högre blodtryck och styvare kärl. De långsiktiga effekterna på hälsan är dock fortfarande oklara.

– Så kallade endotel-progenitorceller, EPC, ökar i blodet vid tillstånd som hjärtinfarkt och stroke vilket är ett tecken på kärlskada. EPC ökar även vid rökning. Vi har kunnat visa att detta sker även vid e-cigarettanvändning, berättar Magnus Lundbäck. 

I en aktuell studie har forskargruppen studerat kärlens styvhet efter olika typer av e-cigarettanvändning. Friska, sällanrökande försökspersoner i två grupper fick använda e-cigaretter med respektive utan nikotin.

– Kärlstyvheten, en känd riskfaktor för hjärtinfarkt och stroke, ökade betydligt mer i nikotingruppen. Det står klart att nikotinet är en stor bov i dramat när det gäller e-cigaretterna, säger Magnus Lundbäck.

I ett annat projekt, som är aktuellt för publikation i en vetenskaplig tidskrift, har forskarna använt framodlade lungceller i cellkultur som exponeras för ånga från e-vätska. Resultatet blev försämrad cellfunktion och DNA-skador.

I ett tredje projekt karaktäriserar forskargruppen, i samarbete med FOI, ångan från e-cigaretter kemiskt. Gruppen planerar också att analysera cellprover från bronkoskopier av personer som använt e-cigaretter.

– Vår syn är att det inte så intressant att jämföra e-cigaretter med tobakscigaretter. Vi vill undersöka effekterna av e-cigaretter på egna meriter. Även om e-cigaretterna möjligen inte är lika farliga som vanliga cigaretter, är min bild av att de absolut är ”tillräckligt farliga”. Regleringen av dem borde vara mer restriktiv tills vi vet mer om effekterna, säger Magnus Lundbäck.

 

FAKTA: SÅ REGLERAS E-CIGARETTERNA

I februari 2016 fastslog Högsta Förvaltningsdomstolen att e-cigaretter inte kan klassas som läkemedel analogt med nikotininnehållande produkter för rökavvänjning som tuggummin och plåster. Istället för läkemedelslagen omfattas e-cigaretterna av EU:s tobaksproduktsdirektiv och en särskild lag om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare som innehåller nikotin. Här anges till exempel att det är förbjudet att sälja till personer under 18, att hälsovarningar måste finnas och att försäljning måste anmälas till kommunen.

Den 1 juli 2019 skärps tobakslagen. Tillstånd kommer att krävas för försäljning och blir då förbjudet att röka på uteserveringar, vid entréer, på perronger och på lekplatser. Förändringarna omfattar även e-cigaretter.