Kvinnor drabbas värre av lungsjukdom

Dödligheten i lungsjukdom sjunker betydligt långsammare för kvinnor än för män. År 2016 hade kvinnor drygt 9 procent större risk att avlida i sjukdomar som astma, KOL och sarkoidos.

Stöd lungforskningen - bli månadsgivare
Fakta om lungsjukdom


1,9 miljoner svenskar är drabbade av lungsjukdom och över 6 000 personer dör årligen.

De vanligaste lungsjukdomarna är astma, sömnapné och KOL. 

Forskningens största  utmaningar är att öka kunskapen om varför personer som aldrig har rökt får KOL, förstå sambandet mellan sömnapné och hjärt-kärlsjukdom samt utveckla kunskaperna om kopplingen mellan astma i barndomen och nedsatt lungfunktion i vuxen ålder.

– Forskningen bidrar ständigt till bättre behandlingar och livsstilsråd för människor som lider av lungsjukdom. Men det är oroande att dödstalen för kvinnor har en sämre utveckling än för män. Nu behöver forskningen mer resurser för att öka kunskapen om vad det här beror på, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Var femte svensk drabbad och fler kvinnor avlider

Ungefär var femte svensk lider av en obotlig lungsjukdom i dag, och mörkertalen är stora – många lever med astma, KOL eller sömnapné utan att veta om det. Historiskt har män varit värre drabbade, men nu har det skett ett trendbrott. Dödligheten bland kvinnor sjunker allt långsammare, och 2016 löpte kvinnor 9,3 procent större risk att dö i lungsjukdom än män.

Siffror från Socialstyrelsen visar att utvecklingen är värst för de kvinnor som lider av KOL. Här ökar dödstalen dramatiskt för kvinnor medan de minskar för män. Under en tjugoårsperiod har andelen kvinnor som dör i sjukdomen fördubblats – från 17 döda per 100 000 år 1997 till 35 döda per 100 000 år 2016. Även för astma är dödstalen för kvinnor är dubbelt så höga som för männen.

Forskningen ska hitta svar på ökade risken för kvinnor

– Tyvärr vet vi inte fullt ut varför dödstalen för kvinnor sjunker långsammare. Forskarvärlden arbetar för att förstå varför vissa människor drabbas värre än andra, och för att ta fram nya behandlingsmetoder som kan förbättra livskvaliteten för de drabbade, säger Johan Grunewald, professor i experimentell lungmedicin och vice ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd.