Att upprätta flera original av ett testamente

Testamentskolan®, del 8

Kan man upprätta flera exemplar av ett testamente och vad innebär en framtidsfullmakt? De frågorna besvaras bland annat i del 8 av Testamentskolan®.

Illustration över ett testamente.

Det finns ingenting som hindrar att du upprättar två eller flera original av ett testamente och det förekommer att en testamentesgivare vill ha det så för att kunna förvara ett exemplar hos en ideell organisation och ett exemplar hos exempelvis betrodda grannar. Vi avråder dock från att upprätta flera original av ett testamente.

Risk för testamentstvist

Anledningen till det är att om man vill upphäva sitt testamente genom att riva eller på annat sätt förstöra det kan det hända att man förbiser att det finns flera original och då uppstår frågan om testamentet gäller eller inte, vilket sannolikt kan leda till en infekterad testamentstvist mellan arvingarna. I en tingsrättsdom från 2017 var just denna fråga föremål för tvist och domstolen fann att testamentet var gällande då det original som förvarades hos en ideell organisation ej hade återkallats.

Viktigt med formkrav vid upprättande

Vi påminner om (se tidigare avsnitt av Att skriva testamente) vikten av att man iakttar
formkraven vid upprättandet av sitt testamente. Har ett testamente bevittnats på ett felaktigt sätt kan det bli förklarat ogiltigt och detta medför att testamentsgivarens ”sista vilja” inte kan uppfyllas. I ett rättsfall från Högsta Domstolen från år 1994 hade ett av vittnena, som var närvarande när testamentsgivaren skrev under sitt testamente, först tre år därefter
undertecknat vittnesmeningen. Testamentet förklarades ogiltigt.

Rättvisa vid gåvor till barn

Gåva som någon ger till ett barn (så kallad bröstarvinge) ska enligt lag avräknas som förskott på barnets arv efter givaren. Många gånger har givaren inte möjlighet att ge
alla sina barn en värdemässigt lika stor gåva samtidigt och detta ger i många fall upphov till tvister mellan syskon när givaren avlidit. För att undvika en sådan tvist kan givaren i ett testamente förordna att de syskon som inte fått en gåva ska kompenseras med ett bestämt värde innan den resterande kvarlåtenskapen fördelas mellan samtliga syskon.

Framtidsfullmakt

Många drabbas förr eller senare av en sjukdom eller olycka som gör att det är svårt att fatta egna beslut i ekonomiska och personliga angelägenheter. Med en framtidsfullmakt kan du,
medan du är frisk och vid dina sinnens fulla bruk, bestämma vem som ska fatta beslut åt dig i dessa frågor den dag när du själv inte klarar det längre. En framtidsfullmaktshavare kan dock aldrig fatta beslut i tand-, hälsoeller sjukvårdsfrågor och inte heller upprätta eller återkalla testamente för fullmaktsgivarens räkning.

Fullmaktshavaren bestämmer

Framtidfullmakten är således en fullmakt med framskjutet ikraftträdande och börjar gälla först när du blir oförmögen att fatta egna beslut och det är, som huvudregel, fullmaktshavaren som bestämmer när fullmakten skall träda i kraft. En framtidsfullmakt kan ges till en eller flera fysiska personer och skall upprättas skriftligen och undertecknas.

Lyssna på vår podd: Om tvister och Harald Treutikers hjärtinfarkt

Hjärt-LungPoddens gästas som vanligt av jurist Lena Krantz som ger vägledning kring hur man kan undvika att tvister uppstår den dag ett testamentekuvert öppnas.

Lyssna på podden
Testamentshandledning Hjärt-Lungfonden

Testamentshandledning ger värdefull vägledning

Beställ en testamentshandledning kostnadsfritt. Den är ett bra stöd för dig som ska upprätta ett testamente, bland annat med färdiga mallar.

Beställ gratis testamentshandledning
Start8 / 8