Vad som händer efter döden

Testamentskolan ®, del 7

När en människa avlider är det mycket som måste ombesörjas. Anhöriga ska underrättas, begravning planeras, den avlidnes räkningar betalas, bostaden tas om hand och bouppteckning upprättas med mera.

Testamentshandledning Hjärt-Lungfonden

Testamentshandledning ger värdefull vägledning

Beställ en testamentshandledning kostnadsfritt. Den är ett bra stöd för dig som ska upprätta ett testamente, bland annat med färdiga mallar.

Beställ gratis testamentshandledning

Oftast är den en nära anhörig eller annan närstående som tar hand om allt efter en avliden person – men vem gör det om man dör helt ensam?

När en person som helt saknar anhöriga dör anmäls dödsfallet till bl.a. kommunens Socialförvaltning vars boutredare gör hembesök hos den avlidne för att leta t ex brev eller annat som ger vägledning om släkt eller anhöriga. Kommunen som förvaltar dödsboet och ombesörjer en så kallad släktutredning innan Allmänna Arvsfonden kontaktas. Kommunen finansierar även en enklare begravning om medel saknas i dödsboet.

Bouppteckning

BOUPPTECKNING Inom tre månader efter dödsfallet ska bouppteckning förrättas. En bouppteckning är en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder per dödsdagen och innehåller också uppgift om det som har betydelse för arvets fördelning: vilka som är dödsboets delägare, efterarvingar, om det finns ett testamente eller om det förekommit gåvor. Om den avlidne var gift ska även den efterlevande makens tillgångar och skulder tas med i denna handling som sedan ska registreras av Skatteverket.

Illustration om testamente

Dödsboförvaltningen

Det är viktigt att dödsboet tas om hand och förvaltas direkt efter dödsfallet. Räkningar ska betalas, bostad förberedas för försäljning, prenumerationer, abonnemang och sociala medier avslutas osv. Deklaration för dödsboet måste ske så länge det finns inkomster i dödsboet eller att en fastighet finns kvar i dödsboets namn.

Bodelning och arvskifte

När dödsboet är färdigutrett och eventuellt testamente vunnit laga kraft skall arvet fördelas mellan arvingarna. Detta görs genom en skriftlig överenskommelse mellan delägarna som kallas arvskifte. Om den avlidne var gift eller sambo ska först en bodelning göras. Oftast görs bodelning och arvskifte i samma handling.

Testamente

Om en person har upprättat ett testamente är det oerhört viktigt att testamentet i original återfinns efter det att personen avlidit. Därför måste ett testamente förvaras
på ett tillförlitligt sätt. Tidigare förvarades många testamenten i bankfack, men då alltfler banker upphör med att hyra ut bankfack till sina kunder, måste andra
förvaringssätt erbjudas.

Säker förvaring

Många olika aktörer erbjuder förvaringstjänst för ditt testamente, som till exempel Familjens Jurist och många begravningsbyråer. Har du testamenterat till förmån för en ideell organisationen erbjuder även dessa i allmänhet förvaring av ditt testamente. Har du testamenterat till förmån för en ideell organisation erbjuder även många av dem förvaring av ditt testamente. Hjärt-Lungfonden förvarar kostnadsfritt originaltestamenten på ett betryggande sätt för våra testatorer.

Start7 / 8