Vad som händer efter döden

Testamentskolan®, del 7

När en människa avlider är det mycket som måste ombesörjas.

Anhöriga ska underrättas, begravning planeras, den avlidnes räkningar betalas, bostaden tas om hand och bouppteckning upprättas med mera. Oftast är den en nära anhörig eller annan närstående som tar hand om allt efter en avliden person - men vem gör det om man dör helt ensam?

Illustration om testamente

När en person som helt saknar anhöriga dör anmäls dödsfallet till bland annat kommunens Socialförvaltning vars boutredare gör hembesök hos den avlidne för att leta
efter eventuella kontakter med släktingar i form av brev, vykort eller annat som kan ge vägledning. Finns det över huvud taget ingen som kan ta hand om allt efter den
avlidne är det kommunen som förvaltar dödsboet och även finansierar begravningen om dödsboet saknar tillgångar.

Bouppteckning

Inom tre månader efter dödsfallet skall bouppteckning förrättas. En bouppteckning är en uppteckning av den avlidnes tillgångar och skulder per dödsdagen. Om
den avlidne var gift ska även den efterlevande makens tillgångar och skulder upptecknas. Bouppteckningen ska också innehålla uppgift om dödsbodelägare, eventuellt
testamente och annat som kan ha betydelse för arvets fördelning t.ex. gåvor som den avlidne givit under sin livstid. En bouppteckning ska ges in till Skatteverket
för registrering inom en månad efter förrättningen och senast fyra månader efter dödsfallet.

Dödsboförvaltningen

Det är viktigt att dödsboet tas om hand och förvaltas direkt efter dödsfallet. Räkningar ska betalas, bostad säljas, bolån lösas, prenumerationer, abonnemang och sociala medier avslutas osv. Även en sista deklaration och slutredovisning ska upprättas.

Bodelning och arvskifte

När dödsboet är färdigutrett och eventuellt testamente vunnit laga kraft skall arvet fördelas mellan arvingarna. Detta görs genom ett arvskifte som är ett skriftlig avtal
mellan dödsbodelägarna om hur arvet ska fördelas dem emellan. Om den avlidne var gift eller sambo ska först en bodelning göras. Oftast görs bodelning och arvskifte i samma handling.

Testamente

Om en person har upprättat ett testamente är det oerhört viktigt att testamentet i original återfinns efter det att personen avlidit. Därför måste ett testamente förvaras
på ett tillförlitligt sätt. Tidigare förvarades många testamenten i bankfack, men då alltfler banker upphör med att hyra ut bankfack till sina kunder, måste andra
förvaringssätt erbjudas.

Säker förvaring

I Göteborg finns ”Testamentsbanken” dit man kan skicka sitt testamente i original för förvaring och säkerställande av att det kommer i ”rätta händer” efter dödsfallet.
Familjens Jurist och många begravningsbyråer erbjuder också en säker förvaring av testamenten. Har du testamenterat till förmån för en ideell organisation erbjuder även många av dem förvaring av ditt testamente.

Testamentshandledning Hjärt-Lungfonden

Testamentshandledning ger värdefull vägledning

Beställ en testamentshandledning kostnadsfritt. Den är ett bra stöd för dig som ska upprätta ett testamente, bland annat med färdiga mallar.

Beställ gratis testamentshandledning
Start7 / 8