Tbc behandling

Behandlingen av tbc omfattar en sex månader lång intensiv medicinering med antibiotika.

Tuberkulos som upptäcks i tid kan nästan alltid botas med hjälp av antibiotika. Det är nödvändigt att kombinera flera läkemedel för att minska risken för att bakterierna utvecklar resistens, det vill säga motståndskraft, mot de vanligaste tbc-läkemedlen. Risken för att utveckla resistens ökar hos den som avbryter behandlingen i förtid eller tar sina mediciner oregelbundet. Eftersom alla tbc-patienter som är smittsamma enligt smittskyddslagen är tvungna att vårdas på sjukhus, övervakar vården patienternas följsamhet till medicineringen.

Multiresistent tuberkulos (MDR-TB) definieras som den sjukdom som orsakas av Mycobacterium tuberculosis men som är resistent mot två av de fyra antibiotika man brukar sätta in som behandling av sjukdomen. I dag har multiresistenta bakteriestammar fått omfattande spridning inte minst i Östeuropa och Ryssland, och Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att 5 procent av alla tuberkulosfall är multiresistenta.

För att bota multiresistent tuberkulos krävs behandling med 5−7 typer av antibiotika under 9-18 månader. Behandlingen ger många och svåra biverkningar och är dessutom mycket dyr.

Extremt resistent tuberkulos, XDR-TB, är ännu svårare att bota eftersom bakterierna är resistenta mot flertalet antibiotika och prognosen närmar sig den för svår cancersjukdom. Knappt 50 000 människor i världen insjuknar varje år i extremt resistent tuberkulos.

Källa: Hjärt-Lungfondens faktablad om Tuberkulos
Vetenskapligt ansvarig: Olle Stendahl, professor emeritus vid Institutionen för klinisk experimentell medicin, Linköpings universitet
Uppdaterat: 2018-05-07