Hjärt-Lungfondens huvudmän

Det årliga huvudmannamötet, Hjärt-Lungfondens högsta beslutande organ, äger rum på våren. Hjärt-Lungfondens medlemmar väljer nya huvudmän.

Varje år håller Hjärt-Lungfonden möte för samtliga huvudmän. Kallelsen till detta möte går ut till berörda huvudmän och anslås även via webbplatsen på denna sida.

Val av huvudmän

Vid valet av huvudmän eftersträvas spridning vad gäller utbildning, yrkeserfarenhet, organisationstillhörighet, kön, ålder och geografi. Mandatperioden är fem år med möjlighet till omval. 

Här hittar du samtliga Hjärt-Lungfondens huvudmän.

Vid mötet utser huvudmännen Hjärt-Lungfondens styrelse, som i sin tur ansvarar för Hjärt-Lungfondens organisation och angelägenheter i enlighet med stadgarna


Valberedning

Valberedningen består av minst tre och högst fem huvudmän. Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på nya huvudmän och styrelseledamöter. Mandatperioden i valberedningen är tre år. Läs även instruktionen för Hjärt-Lungfondens valberedning.

Läs mer om valberedningen.

Protokoll huvudmannamöten