Vad händer i kroppen?

Mans ansikte grimaserar illa av röken från en cigarett

Vid lungcancer har de cancerframkallande ämnena i tobaksröken påverkat lungcellernas arvsmassa så att de ändrar sitt naturliga celldelningsbeteende och växer till tumörer.

Tobaksröken irriterar luftvägarna och skapar en inflammation som ger ökad slembildning med hosta och upphostningar. Lungvävnaden angrips, vilket kan leda till att väggarna i lungblåsorna, alveolerna, bryts ned så att det bildas stora hålrum i lungorna. Tillståndet kallas emfysem och innebär att både syreupptagningen och lungkapaciteten blir kraftigt försämrad. Emfysem i kombination med inflammation i de små luftvägarna formar sjukdomsbilden vid KOL.

Start4 / 12