Starkt samband mellan kvinnors livsstil och risk för hjärtinfarkt

Kriterier för hälsosam livsstil för kvinnor

Drygt 24 000 kvinnor i åldern 48 – 83 år har besvarat enkäter om sin livsstil i samband med en mammografi. Kvinnorna följdes sedan i drygt 6 år i nationella register för att studera hur livsstilsfaktorerna var kopplade till risken att insjukna i hjärtinfarkt. Man fann att kvinnor som i enkäten indikerat en mycket hälsosam livsstil vad gäller såväl matvanor som måttlighet i alkoholkonsumtion, rökfrihet, fysisk aktivitet och kroppsvikt hade en avsevärt lägre risk att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med de som inte uppfyllde samma hälsokriterier. Risken var 92 % lägre. Dock var det bara 5 % av kvinnorna som levde mycket hälsosamt. Här finns alltså en stor outnyttjad potential och många fler hjärtinfarkter hos kvinnor borde kunna förebyggas.

Källa:
Åkesson A et al. Arch Intern Med. 2007;167(19):2122–7.

Start8 / 11