Sitting is the new smoking

stillasittande människor på olika platser

I ett temanummer av The Lancet som publicerades 18 juli 2012 hävdar en internationell forskargrupp att bristen på fysisk aktivitet, dvs. fysisk inaktivitet och stillasittande, nu orsaker var tionde förtida dödsfall i världen. Det betyder att bristen på rörelse orsakar lika många dödsfall som rökningen gör internationellt.

Utifrån epidemiologiska studier, där man studerar samband mellan stillasittande och framtida hälsa, har man kunnat skatta att varje stillasittande timme framför TV eller dator förkortar livet med cirka 22 minuter hos män och kvinnor över 25 år. Det innebär att ett långvarigt stillasittande kan förkorta livet ungefär lika mycket som rökning gör. Orsaken är att sittandet – bristen på rörelse – ökar risken för många av kroniska sjukdomar.

Källa:
Veerman JL et al. Br J Sports Med. 2012;46(13):927–30.
Lee I et al. Lancet. 2012;380(9838):219–29.

Start3 / 27