Dålig kondition orsakar många dödsfall

Stapeldiagram över olika risk för dödsfall

Långtidsuppföljningar av drygt 40 000 män och 13 000 kvinnor i Dallas, USA, som genomgått en noggrann hälsokontroll inklusive ett konditionstest, visade att nedsatt eller dålig kondition var den faktor som förklarade de flesta dödsfallen. Stapeldiagrammet visar så kallad ”attributable risk”, vilket innebär att man tar hänsyn till riskfaktorns styrka och hur vanligt förekommande den är i befolkningen. Liknande beräkningar har gjorts även Kina och man ser att snabbt ökande antal dödsfall numera kan förklaras av fysisk inaktivitet.

Källa:
Blair SN. Br J Sports Med. 2009;43(1):1–2.
Xu G et al. PLoS One. 2014;9(10):e109826.

Start2 / 27