Insjuknande i hjärtinfarkt i relation till ålder, 1992–2012

Rapporter från Socialstyrelsen avseende insjuknande i hjärtinfarkt under tidsperioden 1992–2012 i olika åldersgrupper visade ett minskat insjuknande bland män och kvinnor i åldersgruppen 65–79 år. Hos männen i åldern 45–64 år såg man också en fortsatt nedgång, men däremot inte hos kvinnorna i samma åldersgrupp.

Källa:
Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2014. Folkhälsomyndigheten; 2014.

Start4 / 11