Antal rökare sett till utbildningsnivå

Diagram över antal rökare sett till utbildningsnivå

Sett till utbildningsnivå finns den största andelen dagliga rökare i gruppen med förgymnasial utbildningsnivå och lägst andel i gruppen med eftergymnasial utbildningsnivå.

Källa:
Nationella folkhälsoenkäten. Hälsa på lika villkor. Folkhälsomyndigheten; 2018.

Start10 / 12