Alla kan ha hjälp av ett testamente

Testamentskolan® del 4

I detta avsnittet av testamentskolan tar vi upp några frågor som är extra viktiga att tänka på när man vill upprätta ett testamente.

Testamentshandledning Hjärt-Lungfonden

Testamentshandledning ger värdefull vägledning

Beställ en testamentshandledning kostnadsfritt. Den är ett bra stöd för dig som ska upprätta ett testamente, bland annat med färdiga mallar.

Beställ gratis testamentshandledning

Det är lätt att konstatera att i princip alla behöver ett testamente:

  • Makar med endast gemensamma barn ärver varandra enligt lag men bör upprätta ett testamente för att förordna att det som barnen ärver efter dem blir enskild egendom

  • Makar som saknar barn eller endast har gemensamma barn och som inte vill att enskild egendom ska ärvas av den andre maken måste förordna om det i testamente

  • Ensamstående eller sambor utan barn som inte vill att föräldrar eller syskon ska ärva dem behöver ett testamente

  • Den som vill skänka ett belopp eller del av sin kvarlåtenskap till välgörande ändamål måste ha ett testamente

  • En person utan legala arvingar måste ha ett testamente om inte Allmänna Arvsfonden ska få hela kvarlåtenskapen

Illustration om vad man ska tänka på när man upprättar ett testamente

Den viktiga bevittningen

Det är otroligt viktigt att två vittnen är samtidigt närvarande, i samma rum, när bevittningen sker. I ett rättsfall från 1978 har Högsta Domstolen ogiltigförklarat ett testamente som har bevittnats av två arbetskamrater till testamentsgivaren som vid tillfället för bevittningen befann sig i två olika, men angränsande, arbetsrum.

Tydlighet

Alltför ofta händer det att testamenten är svårtolkade. Det är därför extra viktigt att skriva ett testamente klart och tydligt så att det inte finns utrymme för olika tolkningar. Var försiktig med testamentsmallar. Många gånger blir det rätt men det kan också bli väldigt fel för att man inte känner till innebörden av de olika juridiska termerna. Det är också viktigt att ange ett organisationsnummer om man vill testamentera till en insamlingsorganisation eller en fond så att det inte råder någon tvekan om vilken organisation man avser. Ett gott råd är att alltid konsultera en jurist när man önskar upprätta ett testamente.

Tillägg, ändringar och återkallelse 

För tillägg till och ändringar i testamente gäller samma krav som för ordinarie testamenten, alltså en skriftlig handling som undertecknats av testator och bevittnats av två samtidigt närvarande vittnen. Vittnena ska känna till att det är ett testamente de bevittnar men de behöver inte veta vad som står i testamentet.   För återkallelse av ett testamente gäller inga formkrav, men ofta sker återkallelsen genom ett nytt testamente. Stryk inte i testamentet, det finns alltid risk för att strykningen betraktas som en ändring av testamentet som då inte uppfyller formkraven och därför betraktas som ogiltigt. Det absolut säkraste är att alltid upprätta ett nytt testamente oavsett om man önskar göra ett tillägg, ändra i eller upphäva sitt testamente.

Skattebefrielse för insamlingsorganisationer

Insamlingsorganisationer som exempelvis Hjärt-Lungfonden är skattebefriade och betalar ingen kapitalvinstskatt på försäljning av fastigheter, aktier etc. Vill man göra ett testamentsförordnande till förmån för en insamlingsorganisation är det därför viktigt att testamentet skrivs på rätt sätt. En formulering som inte är ovanlig i framför allt gamla testamenten är följande ”Samtliga mina värdepapper och min fastighet ska säljas av dödsboet och därefter ska pengarna tillfalla Hjärt-Lungfonden”. Denna formulering innebär att försäljningen utlöser kapitalvinstskatt eftersom det är dödsboet som säljer egendomen. Formuleras testamentet i stället enligt följande ”Samtliga mina värdepapper och min fastighet ska tillfalla Hjärt-Lungfonden” så blir det ingen skatt när fonden säljer egendomen, vilket innebär att bidraget till fonden blir större. 

Lyssna på vår podd: Varför alla bör skriva testamente

Jurist Lena Krantz resonerar tillsammans med programledaren om varför alla kan ha nytta av ett testamente – även vid okomplicerade familjeförhållande. Och när är tidpunkten lämplig för testamenteskrivning?

Lyssna på podden
Start4 / 8