Så upprättar du ett testamente

Testamentskolan® del 3

I den tredje delen av Testamentskolan behandlar vi vem som får upprätta ett testamente och hur bevittnandet går till.

För att vara giltigt måste ett testamente upprättas enligt reglerna i Ärvdabalken. Anledningen till de strikta kraven är att testamentet blir gällande först efter testamentsgivarens (testators) död och då kan denne själv inte bevaka att testamentsföreskrifterna efterföljs.

Bild som visar formalia för hur man upprättar ett testamente

Vissa formalia måste uppfyllas för att testamentet ska gälla.

Det finns tre formkrav:

  • Testamentet ska upprättas skriftligen

  • Testamentet ska undertecknas av testator

  • Testatorns egenhändiga namnteckning ska bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen

Vem får upprätta ett testamente?

Det krävs normalt att man är myndig, det vill säga har fyllt 18 år, för att få upprätta ett testamente. Men den som är under 18 år kan i vissa fall få upprätta testamente.

En myndig person vars egendom förvaltas av en god man eller förvaltare får upprätta testamente under förutsättning att detta inte skett under påverkan av psykisk störning. En förmyndare kan inte upprätta testamente för omyndig.

Vem kan vara testamentstagare?

Både fysiska personer och juridiska personer kan vara testamentstagare. Som fysiska personer menas människor. Djur kan således inte vara testamentstagare även om många skulle önska det. Den fysiska testamentstagaren ska vara född eller avlad (och senare levande född) vid testatorns bortgång. Juridiska personer är till exempel aktiebolag, stiftelser, ekonomiska eller ideella föreningar.

Testamentsvittnen

Följande personer får INTE bevittna ett testamente:

Personer under 15 år. Personer som inte är kapabla att förstå innebörden av sitt bevittnande. Testamentstagaren själv. Syskon, make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap till testator eller testamentstagaren.

Vidare får inte ledamot av styrelse för bolag, förening, stiftelse etc. bevittna ett testamente som är skrivet till förmån för den juridiska person som den personen företräder.

Det är viktigt för testamentets giltighet att de båda vittnena är samtidigt närvarande när testamentet undertecknas. Vittnena ska också känna till att det är ett testamente de bevittnar, men de behöver inte veta vad som står i det.

Förvaring av testamente

Eftersom ett testamente i nuläget inte måste registreras någonstans, är det viktigt att det förvaras på ett betryggande sätt, exempelvis i ett säkerhetsskåp.

Många begravningsbyråer och juristfirmor erbjuder förvaring av testamenten vilket är ett bra alternativ. Hjärt-Lungfonden erbjuder kostnadsfri förvaring at testamente för dem som inkluderar Hjärt-Lungfonden i testamentet. Det kan vara klokt att ha en kopia på vilken du antecknat var originalet förvaras (samt eventuell kod till skåpet).

Ändring och upphävande av testamente

Ett testamente är färskvara. Du bör se över det med jämna mellanrum så att det inte, på grund av exempelvis ändrade familjeförhållanden, får oönskade konsekvenser.

Ändra, som huvudregel, inte i det befintliga testamentet utan upprätta ett nytt och förstör det gamla. Det räcker att riva originalet, men förstör helst även kopiorna.

Kvinna i djurmönstrad kavaj framför mikrofoner i en studio

Lyssna på vår podd: För snurrig för att skriva?

Hjärt-LungPoddens jurist Lena Krantz resonerar tillsammans med programledaren om situationer kring själva testamenteskrivningen.

Lyssna på podden
Testamentshandledning Hjärt-Lungfonden

Testamentshandledning ger värdefull vägledning

Beställ en testamentshandledning kostnadsfritt. Den är ett bra stöd för dig som ska upprätta ett testamente, bland annat med färdiga mallar.

Beställ gratis testamentshandledning
Start3 / 8