Så upprättar du ett testamente

Testamentskolan® del 3

I den tredje delen av Testamentskolan behandlar vi vem som får upprätta ett testamente och hur bevittnandet går till.

Ett testamente måste upprättas i enlighet med de föreskrivna reglerna i Ärvdabalken, annars blir det inte giltigt. Det främsta skälet till de strikta formkraven är att testamentet blir gällande först efter testamentsgivarens (testators) död och då kan denne själv inte bevaka att testamentsföreskrifterna efterföljs.

Bild som visar formalia för hur man upprättar ett testamente

Det finns tre formkrav:

  • Testamentet ska upprättas skriftligen

  • Testamentet ska undertecknas av testamentsgivaren

  • Testamentsgivarens egenhändiga namnteckning ska bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen

Vem får upprätta ett testamente?

Det krävs normalt att man är myndig, det vill säga har fyllt 18 år, för att få upprätta ett testamente. Även den som är under 18 år kan i vissa fall få upprätta testamente.

En myndig person vars egendom förvaltas av en god man eller förvaltare får upprätta testamente under förutsättning att detta inte skett under påverkan av psykisk störning.

En förmyndare kan inte upprätta testamente för omyndig.

Vem kan vara testamentstagare?

Både fysiska personer och juridiska personer kan vara testamentstagare.

Fysiska personer är människor. Djur kan således inte vara testamentstagare även om många skulle önska det. Den fysiska testamentstagaren ska vara född eller avlad (och senare levande född) vid testatorns bortgång.

Juridiska personer är till exempel aktiebolag, stiftelser, ekonomiska eller ideella föreningar.

Testamentsvittnen

Följande personer får inte vara testamentsvittnen:

Personer under 15 år, personer som inte är kapabla att förstå innebörden av sitt bevittnande, testamentstagaren själv, syskon, make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap till testator eller testamentstagaren. Vidare får inte ledamot av styrelse för bolag, förening, stiftelse etc. bevittna ett testamente som är skrivet till förmån för den juridiska person som den personen företräder.

Det är otroligt viktigt för testamentets giltighet att de bägge vittnena är samtidigt närvarande när testamentet undertecknas. Vittnena ska också känna till att det är ett testamente de bevittnar men de behöver inte veta vad som står i testamentet.

Förvaring av testamente

Eftersom ett testamente inte registreras någonstans är det mycket viktigt att det förvaras på ett betryggande sätt så att det inte förkommer eller förstörs.

Originaltestamentet, som bara bör finnas i ett exemplar, bör helst förvaras i bankfack. Vissa begravningsbyråer erbjuder också förvaring av testamenten. Det kan vara bra att förvara en kopia av testamentet hemma och skriva på kopian var originalet förvaras.

Ändring och upphävande av testamente

Ett testamente är "färskvara" och bör ses över med jämna mellanrum så att det inte, på grund av exempelvis ändrade familjeförhållanden, får oönskade konsekvenser.

Man ska inte ändra i det befintliga testamentet utan upprätta en helt ny handling. Det gamla testamentet bör då förstöras. Det räcker med att riva originalet även om det kan vara lämpligt att även förstöra kopiorna.

Kvinna i djurmönstrad kavaj framför mikrofoner i en studio

Lyssna på vår podd: För snurrig för att skriva?

Hjärt-LungPoddens jurist Lena Krantz resonerar tillsammans med programledaren om situationer kring själva testamenteskrivningen.

Lyssna på podden
Testamentshandledning Hjärt-Lungfonden

Testamentshandledning ger värdefull vägledning

Beställ en testamentshandledning kostnadsfritt. Den är ett bra stöd för dig som ska upprätta ett testamente, bland annat med färdiga mallar.

Beställ gratis testamentshandledning
Start3 / 8