Enskild egendom – en fördjupning

Testamentskolan®, del 5

Giftorättsgods är den egendom som skall delas mellan makarna när äktenskapet upphör genom skilsmässa eller dödsfall. Så länge äktenskapet består kan man säga att giftorätten är en latent rätt till hälften av den andre makens giftorättsgods vid äktenskapets upplösning.

Illustration om enskild egendom och testamente

Det finns ett viktigt undantag från hälftendelningen vid makes dödsfall. Enligt Äktenskapsbalken 12:2 andra stycket kan efterlevande make begära att få behålla allt eller större andel av sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen. Denna möjlighet utnyttjas i allmänhet av den efterlevande maken om det finns särkullbarn och den efterlevande är den mest förmögna av makarna.

All egendom som inte är enskild enligt nedan utgör vardera makens giftorättsgods.

Egendom kan göras enskild på följande sätt:

1. Genom äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar där de avtalar att all eller viss egendom som någon eller bägge av dem äger skall vara enskild. Ett äktenskapsförord skall registreras hos Skatteverket för att bli gällande.

2. Genom gåva

En givare kan föreskriva att en gåva skall vara mottagarens enskilda egendom. Gåvan blir då enskild egendom för mottagaren både i äktenskap och i sambo-förhållande. Villkoret om enskild egendom vid gåva måste ställas upp i samband  med att gåvan ges och kan inte ske i efterhand för en gåva som givits tidigare.

3. Genom villkor i testamente

En testator kan i sitt testamente föreskriva att viss egendom eller all egendom som tillfaller en arvinge eller testamentstagare skall vara dennes enskilda egendom.

Ett villkor i gåvohandling eller testamente om att egendomen skall vara mottagarens enskilda kan inte ändras av mottagaren om inte givaren eller testator uttryckligen givit mottagaren denna rätt i gåvohandlingen eller i testamentet.

Egendom som är enskild genom gåva eller testamente kan aldrig ingå i en bodelning mellan makar eller
sambor. Däremot kan egendom som är enskild genom äktenskapsförord tas med i en bodelning förutsatt att -makarna är överens om det.

Avkastning av och surrogat för enskild egendom

Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods om det inte särskilt förordnas i äktenskapsförordet, gåvohandlingen eller testamentet att avkastningen av den enskilda egendomen också skall vara enskild. Vad gäller för egendom som träder istället för enskild egendom s.k. surrogat? Huvudregeln är att surrogatet också blir enskild egendom utan särskilt förordnande därom.

Testamentshandledning Hjärt-Lungfonden

Testamentshandledning ger värdefull vägledning

Beställ en testamentshandledning kostnadsfritt. Den är ett bra stöd för dig som ska upprätta ett testamente, bland annat med färdiga mallar.

Beställ gratis testamentshandledning
Jurist Lena Krantz spelar in Hjärt-Lungpodden

Lyssna på vår podd: Enskild egendom

I samband med testamenteskrivning kan en del frågor uppstå, bland annat om Enskild egendom och vad som kan hända om detta inte specificeras. Hjärt-LungPoddens jurist Lena Krantz resonerar kring frågorna tillsammans med programledaren.

Lyssna på podden
Start5 / 8