Söker utlösande faktor för astma

Det finns ett starkt samband mellan astma och pälsdjursallergi. Det finns också ett samband mellan astma och biltrafik. Det är resultaten av två av flera studier som gjorts med utgångspunkt för de stora, långsiktiga OLIN-studierna i Norrbotten.

Eva Rönmark är professor och chef för OLIN-studierna, Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten. OLIN-studierna startades 1985 och erbjuder den ovanliga möjligheten att titta på en hel befolkning i stället för till exempel redan sjuka personer som söker sig till vården.

Det stora befolkningsunderlaget ger bland annat möjligheter att jämföra faktorer som kan påverka utvecklingen av astma.

Astma ökat i alla åldrar

Eva Rönmark forskar kring astma och allergi bland barn och unga och har varit knuten till OLIN-studierna i 20 år. Fram till i dag har astman ökat i alla åldrar. En del av ökningen kan förklaras av en ökad medvetenhet hos sjukvården och befolkningen vilket gör att även lindrig astma i dag diagnostiseras. Men det är långt ifrån hela förklaringen till att antalet astmasjuka har ökat.

– Vi ser tydligt att allt fler barn bildar antikroppar, utvecklar så kallad sensibilitet, mot exempelvis pollen och pälsdjur och därmed också har en förhöjd risk att utveckla astma. Samtidigt är det många med antikroppar som inte utvecklar astma eller annan allergisk sjukdom, och vad det beror på vet vi inte ännu.

Miljön har blivit bättre

Samtidigt som andelen som får astma ökar, har miljön blivit bättre tack vare mindre rökning och större uppmärksamhet på boendemiljön. Den förbättrade miljön kan vara en förklaring till att inte fler sensibiliserade verkligen utvecklar astma.

Eva Rönmark har precis avslutat en studie av ungdomar med astma som kartlagts mellan att de var 7 och 19 år. Syftet med studien var att se hur det gick för dem under tiden från barn till ung vuxen. Resultaten visar att 21 procent hade tillfrisknat, 38 procent hade periodisk astma som kom och gick, medan 41 procent hade kvarstående astma under hela perioden. I den senare gruppen vara det vanligare att man var allergisk och att man hade en svårare astma i barndomen.

Samband mellan astma och pälsdjursallergi

– Här ser vi också ett starkt samband mellan bestående astma och pälsdjursallergi. Vi har tidigare känt till sambandet men den här studien visar tydligt att pälsdjursallergi är viktigare än pollenallergi i sammanhanget.

Ett annat viktigt och aktuellt forskningsresultat visar ett tydligt samband mellan trafik och utveckling av astmasymtom.

– Vi har tittat på en grupp skolbarn i Luleå, som inte är någon stor stad. Studien visar att barn som bor nära en väg med tung trafik i högre grad utvecklar symptom på astma. Andra studier i starkt trafikerade områden har tidigare visat detta, men det faktum att vi har hittat ett samband i ett område med relativt liten trafikexponering tyder på att vi underskattat effekten av trafikavgaser på luftvägshälsan.

OLIN-studierna är ett pågående och långsiktigt arbete. Eva Rönmark framhåller att Hjärt-Lungfondens stöd betyder mycket för arbetet med att lära mer om den heterogena folksjukdomen astma, och vad som påverkar utvecklingen av astma och eventuellt tillfrisknande.