Ett anslag som gör skillnad

Mira Ernkvist, Forskningschef på Hjärt-Lungfonden.

Mira Ernkvist
Mira Ernkvist

Sedan 2008 delar Hjärt-Lungfonden varje år ut Stora forskningsanslaget, ett extra stort anslag till banbrytande forskning inom hjärt-, kärl- och lungområdet.

Anslaget riktar sig främst till väletablerade forskare med hög kompetens. Det utvalda projektet beviljas 5 miljoner kronor per år under en treårsperiod, det vill säga totalt 15 miljoner kronor.

– Jag är enormt stolt över att Hjärt-Lungfonden år efter år har möjlighet att dela ut ett anslag av den här digniteten till framstående hjärt-, kärl- och lungforskare i Sverige. Vår målsättning är att genom en kraftfull satsning under en begränsad tid skapa förutsättningar för ett avgörande genombrott inom ett viktigt forskningsområde. Många av projekten har redan bidragit till stor patientnytta och andra är på god väg att göra det, säger Mira Ernkvist, forskningschef på Hjärt-Lungfonden.

Femton anslagsmottagare berättar

Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag banat väg för forskningsgenombrott i det stora och lilla formatet. Vilka framsteg har gjorts och vilka genombrott står för dörren? Läs mer om forskningsprojekten i rapporten.

Läs hela rapporten

Prins Daniel delar ut anslagschecken

Ansökningarna bedöms av en nordisk bedömningskommitté. Vid bedömningen beaktas aspekter som originalitet och möjlig klinisk betydelse. Ansökningsperioden infaller vanligtvis från mitten av januari till mitten av februari varje år. Bedömningsgruppen går sedan igenom ansökningarna och väljer ut kandidater som kallas till intervjuer. Så småningom föreslår de en anslagstagare till Hjärt-Lungfondens styrelse, som under våren fattar beslut om vem som ska tilldelas anslaget.

Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag har på senare år – med undantag för pandemiåren 2020-21 – delats ut av fondens generalsekreterare Kristina Sparreljung och Prins Daniel, som är hedersledamot i Hjärt-Lungfondens styrelse.

Ville premiera den bästa forskningen

Staffan Josephson var generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden när tanken om att dela ut ett rekordstort forskningsanslag föddes på 00-talet.

– Fonden hade ökat sin insamling under en lång rad år. Samtidigt hade vi noterat några fantastiskt spännande projekt i den ordinarie floran av ansökningar. Vi ville premiera den forskning som vi verkligen trodde på och vi hade nu en tillräckligt stark ekonomi för att kunna skapa något nytt. Vi kunde göra detta utan att ge avkall på den ordinarie anslagsutdelningen, berättar han.

En så här stor satsning var och är något unikt för ett litet land som Sverige

– Med Stora forskningsanslaget ville vi också ge de bästa svenska hjärt-, kärl- och lungforskarna ett sorts erkännande som kunde öppna dörren till andra stora forskningsanslag, inte minst internationellt.

– Sedan är det ju en tidskrävande sysselsättning för forskarna att ansöka om forskningsmedel. Ofta går det ut över själva forskningen. Vi tänkte att de mest framstående forskargrupperna skulle avlastas en aning från sin ansökningsstress och i stället ha möjlighet att få stora ekonomiska resurser på ett bräde, säger Staffan Josephson.

Ett unikt anslag – även internationellt

Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag har inga direkta internationella förebilder.

– Vi tänkte faktiskt helt nytt. En så här stor satsning var och är något unikt för ett litet land som Sverige. Jag minns att vårt forskningsråd i början inte var helt tillfreds med tanken att låta experter från utlandet granska ansökningarna. De förstod nog jävsproblematiken, men tyckte ändå att det borde vara en uppgift för rådet. Men jag är glad att vi valde en oantastlig modell med en nordisk bedömargrupp. Den konstruktionen har också gjort det enklare för rådets ledamöter att söka anslaget själva.

– Listan över anslagstagare under de 15 åren och bredden på forskningen är imponerande. Det är tydligt att anslagsutdelningarna spänner över en brytningstid där kvinnorna successivt har blivit fler inom läkarprofessionen och forskningen. Det är roligt att kunna konstatera att Stora anslaget speglar den utvecklingen. Under de första åren dominerade manliga anslagstagare, men på senare år har tvärtom fler kvinnor fått anslaget, säger Staffan Josephson.

Läs mer: Stora forskningsanslaget | Våra anslag | Fråga professorn och "nobelrösten"

Är du forskare och vill ansöka om pengar till ditt forskningsprojekt?

Vi finansierar forskning av hög kvalitet och välkomnar ansökningar inom hjärta-kärl och lunga. På Hjärt-Lungfondens forskningswebb kan du ansöka om pengar till forskningsprojekt och ta del av beslut på dina tidigare ansökningar.

Sök forskningsanslag här

Publicerad: 29 mars 2023