Astma symptom

Ett astmaanfall kan utlösas av allergireaktioner, samt av olika ämnen som irriterar luftvägarna, som kringflygande damm, cigarrettrök och starka dofter.

Astma kännetecknas av återkommande perioder av hosta, väsande eller pipande andning, tryckkänsla över bröstet och svårigheter att andas. Kyla, rått och kallt väder, klimatombyten och fysisk ansträngning, särskilt i kallt väder kan utlösa astma, liksom luftvägsinfektioner.

Symptomen vid ett astmaanfall är av varierande grad. Typiskt är tung andhämtning, pipande andning, hosta och en känsla av täppthet i bröstet. Vid ett anfall drabbas många av djup ångest. Hostan kan vara torr, men oftast hostas ett segt slem upp.

Anfallen kan vara från några minuter upp till flera timmar, men de kan också pågå i flera dagar, status astmaticus. Astmatiker har ofta besvär nattetid eller under tidiga morgontimmar, speciellt under perioder då astman är på väg att försämras.
Typiskt för sjukdomen är också att lufthindret varierar. Astmatikern känner ibland av sjukdomen men emellanåt känner han eller hon sig helt frisk. Det händer också att man "vänjer sig" vid att ha lite astmabesvär. Det är något man vill undvika eftersom det kan leda till komplikationer i form av kroniska skador på luftrören. Optimalt är att ha en astmabehandling som gör att motståndet för luften blir så litet som möjligt och att känsligheten minskar.

Astma hos barn

Astma hos barn och ungdom är i allmänhet av allergisk typ och börjar oftast i barndomen. Av samtliga med allergisk astma har 30 procent symptom redan under de första två levnadsåren, 80 procent utvecklar sjukdomen före skolåldern. Allergisk astma är ovanligare hos äldre astmatiker.

En allvarlig luftvägsinfektion kan ge astmaliknande symptom, den drabbar främst spädbarn, men även äldre. Det kallas astmatisk bronkit och barn som vid 18 månaders ålder fortfarande har anfall drabbas oftare av astma senare under barndomen.

Typiskt för astmatisk bronkit är att luftvägarna har en ökad känslighet för irritation. Det innebär att många olika typer av irritation i luftvägarna kan orsaka astmabesvär.

Infektionsutlöst astma hos små barn kallas ibland "förkylningsastma". Den framkallas oftast av en virusinfektion i luftvägarna.

Den som inte är allergisk kan få andningsbesvär av exempelvis en luftvägsinfektion, ansträngning, inandning av kall och fuktig luft, starka dofter och stress. Alla som har astma reagerar mer eller mindre på denna typ av retning.

En person med astma bör tänka på att läkemedel kan orsaka astmaanfall. Framför allt gäller detta betablockerare, men hos vissa kan även acetylsalicylsyra som finns i vanliga värktabletter, ge svåra astmaanfall. Astmasymptomen beror inte på en allergisk reaktion.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om astma som är faktagranskad av Gunilla Hedlin, professor och verksam vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet.