Neurotensin fara för kvinnohjärta

Höga nivåer av ett neurotensin ökar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och dö av hjärtinfarkt. Det visar en ny svensk studie. Men sambandet tycks bara gälla för kvinnor.

Neurotensin är ett hormon som utsöndras i samband med måltid och som är inblandat i matsmältning, fettmetabolism och mättnadsreglering. Studier på försöksdjur har visat att neurotensin påverkar både födointag och tillväxt av bröstcancer.

Samband mellan neurotensin och hjärt-kärlsjukdom

Nu har forskare vid Lunds universitet studerat sambandet mellan neurotensin och hjärt-kärlsjukdom och funnit att höga halter av hormonet ökar risken för att senare i livet drabbas av hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och bröstcancer. Sambandet är dock statistiskt säkert endast för kvinnor.

– Vi blev förvånade över att effekten av neurotensin på framtida sjukdom var starkare än vad vi sett någon gång tidigare, och att den bara var tydlig hos kvinnorna. Vi vet inte säkert, men det kan vara kopplat till det kvinnliga könshormonet östrogen, som stimulerar bildningen av de celler som utsöndrar neurotensin, säger Olle Melander vid Lunds universitet, en av forskarna som lett studien.

Neurotensin binder till en receptor som påverkar hur mycket kolesterol som skickas ut från levern till blodet. Genom denna receptor reglerar neurotensin även upptaget av glukos i vävnaderna och kan på så sätt ha betydelse för uppkomsten av typ 2-diabetes.

12-årig studie av neurotensin

I studien ingick drygt 4 600 friska män och kvinnor i övre medelåldern, som deltog i en befolkningsbaserad studie. Mellan åren 1991 och 1994 hade de lämnat blodprover, och i dessa prover mätte forskarna nu nivåerna av neurotensin. Forskarna har följt försöksdeltagarna under mer än tolv år i nationella register för att se vilka av dem som fått typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och bröstcancer, samt vilka som avlidit. Nivåerna av neurotensin har sedan jämförts mot risken för insjuknande.

– Det starkaste sambandet vi såg var mellan högt neurotensin och risken att dö i hjärt-kärlsjukdom, främst hjärtinfarkt. Risken var mer än dubbelt så stor för den fjärdedel av kvinnorna som hade högst neurotensinnivåer, jämfört med gruppen som hade lägst. Neurotensin var också kopplat till ökad risk för diabetes och bröstcancer, säger Olle Melander.

Kvinnor med hög risk att dö av hjärt-kärlsjukdom

Forskargruppen anser att de genom att mäta neurotensin identifierade kvinnor med hög risk att dö av hjärt-kärlsjukdom som inte hittas med de markörer som används inom vården.

– De traditionella riskfaktorerna, som kolesterol, rökning, förhöjt blodtryck och diabetes, hittar en del av dem som sedan dör, men vi vet att kanske mer än hälften missas. Om vi kunde identifiera de här dolda högriskpatienterna hade de kunnat få förebyggande behandling, exempelvis livslång medicinering med kolesterolsänkande mediciner (statiner) och ett stort antal dödsfall hade kunnat förhindras, säger Olle Melander.

Stödet från Hjärt-Lungfonden har varit avgörande för genomförandet av studien.

– Hjärt-Lungfonden är vår överlägset största finansiär och har möjliggjort den här ganska dyra studien, säger Olle Melander.