Kraftig övervikt och diabetes typ 2 – fetmakirurgi ökar överlevnaden

Tidigare studier visar att personer med typ 2-diabetes får förbättrad blodsockerkontroll och minskade kardiovaskulära riskfaktorer efter fetmakirurgi. En ny studie visar också minskad risk för död.

Fetmakirurgi mer än halverar risken för hjärt-kärlsjukdom och död för patienter med typ 2-diabetes. Det konstateras i en studie från Nationella diabetesregistret som omfattar drygt 6 000 personer med fetma och diabetes och som opererades mellan 2007 och 2014. De jämfördes med en lika stor grupp matchande individer som inte genomgick operation.

Minskad risk för hjärtinfarkt

I den aktuella studien följdes deltagarna under i genomsnitt 3,5 år. Förutom att deltagarna i kirurgigruppen noterade kraftigt minskat BMI och lägre långtidsblodsocker, minskade deras risk för död med 58 procent jämfört med den icke-opererade gruppen. Risken för hjärtinfarkt var 49 procent lägre och risken för kardiovaskulär död var 59 procent lägre.

Studien stärker teorin att fetmakirurgi är en effektiv viktminskande behandling som även minskar risken för allvarlig hjärt- och kärlsjukdom och död för patienter med fetma och diabetes typ 2.