Viktigt förebygga diabetes

Allt fler människor drabbas av typ 2-diabetes och har därmed ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Därför är det viktigt att tidigt hitta dem som löper risk att utveckla sjukdomen.

Två skålar med mat samt ett bröd

Typ 2-diabetes är fortfarande en utmaning eftersom sjukdomen ökar i omfattning. Behandlingen har dock utvecklats och förväntas bli bättre.

– Behandlingen av diabetes typ 2 är mycket komplex, men vi vet att korrekt behandling ger tydliga effekter, säger Lars Rydén, senior professor vid Karolinska institutet i Solna.

Flera faktorer måste påverkas hos patienten: Blodsockerhalten och blodtrycket måste sänkas och stabiliseras. Den enskilt viktigaste faktorn förefaller dock vara behandling av blodfetterna.

Så kan typ 2-diabetes förebyggas

– Hos diabetespatienten råder inte bara en obalans mellan det ”det onda” LDL- och ”det goda” HDL-kolesterolet. LDL-kolesterolet är förändrat till sin struktur och oxideras mycket snabbt, vilket påverkar både stora och små kärl negativt, säger Lars Rydén.

En viktig del är att förmå patienten att ta eget ansvar för vikt, kost, motion och icke-rökning, vilket också är en nyckel till att förebygga nya fall.

– Här måste samhället hjälpa till med resurser, professionellt stöd och informationskampanjer, inte minst för att påverka de unga till bättre val.

Studier på nya, effektiva läkemedel pågår. Forskarna har stora förhoppningar på mag-tarmhormonet GLP-1 som påverkar samtliga riskfaktorer. 

– Data visar på viktminskning, positiv förändring i blodsocker, blodtryck och blodfetter. Även cellerna i hjärtat stärks vilket är gynnsamt för hjärtmuskeln, säger Lars Rydén.

Behandling av diabetes med DDDP-4 och GLP-1

Stora studier görs även på ämnet DDDP-4 som hämmar nedbrytningen av kroppens egentillverkade GLP-1. Fördelen med DDDP-4 är att det kan ges i tablettform medan GLP-1 måste tillföras via injektion.

För att nå ett stort genombrott krävs att trenden vänder, det vill säga att typ 2-diabetes förebyggs och att de som befinner sig i ett tidigt stadium av sjuk­domen fångas upp. Samhälls­insatser och stora screeningstudier av befolkningen är en lösning, anser Lars Rydén.

– Vi har ofantligt mycket kunskap om diabetes typ 2. För att komma någon vart måste vi samla ihop vår kompetens och våra resurser. Det är inte enkelt, men det är möjligt.

Diabetes ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar

Antalet personer med diabetes ökar kraftigt i världen och en av de stora utmaningarna för forskarna är att hitta mekanismerna bakom det faktum att diabetes ger en kraftigt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Man vet att det förhöjda blodsockret påverkar och förvärrar åderförfettningsprocessen i kärlen på flera sätt. Dessutom ökar det förhöjda blodsockret risken för proppbildning, samtidigt som blodets egen förmåga att lösa upp proppar påverkas negativt.

Allt detta resulterar i att personer med diabetes löper två till tre gånger större risk att insjukna och avlida i hjärt-kärlsjukdom än befolkningen i övrigt. Risken för stroke är två till fyra gånger högre. En person med diabetes som har haft en hjärtinfarkt löper dessutom en fördubblad risk att få en ny hjärtinfarkt jämfört med icke-diabetiker.