Den stora utmaningen är att hitta bot mot diabetes

Allt fler lever med typ 2-diabetes i Sverige och ökningen kommer troligen att fortsätta i takt med att vi lever längre.

Kvinnlig läkare i vit läkarrock framför medicinsk utrustning

I takt med att övervikt och fetma ökar i världens befolkning ökar också förekomsten av typ 2-diabetes. I Sverige tycks inte incidensen öka, det vill säga antalet som insjuknar. Däremot ökar andelen som lever med sjukdomen.

-Vi vet inte säkert vad som ligger bakom, men det handlar troligen om en kombination av att vi blir allt äldre och hinner utveckla diabetes, att vi lever längre med diabetes, att vi har anammat levnadsvanor som leder till övervikt samt att sjukvården i dag är mer uppmärksam på diagnosen, säger docent Anna Norhammar vid Karolinska institutet och överläkare vid fysiologkliniken på S:t Görans sjukhus i Stockholm.

Sambandet diabetes och hjärtsjukdom

Hon har i flera år studerat sambandet mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom och säger att den ökande förekomsten av typ 2-diabetes troligen kommer att öka sjukdomsbördan i samhället.

-Prognosen för diabetessjuka med hjärtinfarkt har förbättrats under de senaste 15 åren med allt fler som överlever på både kort och lång sikt. Den ökade överlevnaden och livslängden medför dock att allt fler i stället hinner utveckla komplikationer som hjärtsvikt och stroke och den risken är ökad för de med typ 2-diabetes. Tidig upptäckt av diabetes som leder till livsstilsförändringar och eventuellt insättande av läkemedel kan lindra komplikationerna, men vår verkligt stora utmaning är att hitta bot mot diabetes, säger hon.

Hon tror att forskningen på det här området kräver mer samarbete, både nationellt och internationellt.

-  Det finns många duktiga forskargrupper där ute och det finns säkert synergier som kan leda forskningen framåt.

Forskningen om diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom gör nya framsteg

Diabetesforskarna har länge fokuserat på blodsockerinlagringen i kärlen, men har nu börjat tänka i nya banor. En orsak är den positiva - och oväntat snabba effekt som fetmaoperationer har på diabetes och som lett till funderingar kring tarmens hormoner och bakterieflorans roll för diabetesutvecklingen. En annan orsak är de oväntade hjärt­kärlskyddande effekterna av nya typer av blodsockersänkande läkemedel som presenterades så sent som under 2016.

- Ett läkemedel, en så kallad SGLT-2 hämmare, hade marginella blodsockersänkande effekter men minskade oväntat snabbt och höggradigt risken för inläggning på grund av hjärtsvikt och för död och studeras nu som ett hjärtsviktsläkemedel även hos de utan diabetes. Kanske kan dessa nya fynd och fortsatta studier hjälpa oss att bättre förstå mekanismerna bakom sambandet mellan diabetes och hjärt­kärlsjukdom, säger Anna Norhammar.