Forskning om högt blodtryck

Forskningen kring högt blodtryck (hypertoni) sker på flera områden, bland annat med målet att ta fram skräddarsydda behandlingar.

Läkemedelsbehandling vid högt blodtryck

Ett måttligt förhöjt blodtryck betecknas inte som en sjukdom utan som en riskfaktor. Om det höga blodtrycket har börjat ge en mätbar påverkan på hjärta, hjärna eller njurar brukar det betecknas som en sjukdom. I dag strävar forskare efter att hitta behandlingar som kan ges innan tillståndet betecknas ”sjukdom”. En utmaning är att hitta läkemedelsbehandlingar som är skräddarsydda för patienten. Förhoppningsvis kan den genetiska forskningen på området ge framtida kunskap.

Tidigare strävade man efter att sänka blodtrycket till så långa nivåer som möjligt, ”the lower, the better”, men senare forskning visar att detta inte är optimalt. Flera studier har noterat att nyttoeffekten av blodtryckssänkningen avtar drastiskt under ett systoliskt tryck på 130 mmHg. Inom den internationella blodtrycksforskningen är man därför överens om att det systoliska trycket bör sänkas till en nivå under 140, men inte under 120 mmHg. Bakgrunden tros vara att en etablerad åderförfettningssjukdom i kranskärlen gör att blodet måste ha ett visst tryck för att kunna ta sig förbi förträngningarna. Forskarna betonar dock att det fortfarande är underbehandling av högt blodtryck som utgör det stora problemet.

Genetisk forskning om blodtryck

Förhoppningen med den genetiska forskningen är att man på ett tidigt stadium ska kunna förutsäga vilka personer som är i riskgruppen för hypertoni och dess komplikationer för att på så sätt förebygga både hypertoni och dess följdsjukdomar. I dag försöker man bland annat hitta de gener som höjer respektive sänker blodtrycket med syftet att kunna designa nya läkemedel och andra nya behandlingsmetoder riktade mot grundläggande sjukdomsmekanismer.

Än är vi inte där, men forskningen har kommit en bit på väg och i dag vet man att det finns en viss genetisk bakgrund till högt blodtryck. Ungefär hälften av dem som drabbas av högt blodtryck har hypertoni i släkten.

Det finns även vissa gener som påverkar saltupptaget i njurarna och man har hittat flera biologiska markörer som skulle kunna sålla fram de mest saltkänsliga personerna. I framtiden hoppas man kunna utveckla ett enkelt blodprov som ger svar på om man är saltkänslig för att på så sätt kunna förebygga högt blodtryck genom riktad behandling.

Källa: Hjärt-Lungfondens temaskrift om Blodtrycket
Vetenskapligt ansvarig: Peter Nilsson, professor och överläkare vid VO Akut- och Internmedicin, Skånes universitetssjukhus Malmö.
Uppdaterat: 2018-06-19