Vad gör forskningen?

Grafisk bild av ett mikostop med en cigarett på glasskivan

Tack vare forskningen är medvetenheten om tobakens skadeverkningar utbredd i samhället. Sverige ratificerade 2005 WHO:s Ramkonventionen om tobak (FCTC) där det beskrivs vilka åtgärder som politiker och beslutsfattare ska vidta för att minimera tobaksbruket.

Annan forskning försöker ta reda på varför vissa rökare drabbas av KOL och andra inte. På molekylär nivå försöker man även definiera undergrupper till KOL. Målet är att hitta markörer som dels kan hjälpa till att ställa rätt diagnos och dels hitta mekanismerna bakom de olika undergrupperna, vilket kan leda till att man lyckas utveckla mer effektiva läkemedel.

Ett helt nytt forskningsområde är e-cigarretter där det för närvarande saknas långtidsstudier som visar effekter av bruket.

Start7 / 12