På vetenskaplig bas

Pyramid som visar olika typer av vetenskapligt baserad kunskap

Vi har alla en personlig relation till fysisk aktivitet, träning, mat och måltider, stress och sömn. Vi har egna erfarenheter, egna preferenser och egna starka minnen samt föreställningar om vad som kan vara en hälsosam livsstil. Men råd om livsstil får inte bygga på subjektiva uppfattningar. I vårt arbete bör vi alltid sträva efter att vara professionella och utgå från den vetenskapliga evidens som finns om livsstil och hälsa.
Kunskapsområdet har vuxit snabbt de senaste decennierna och det krävs kontinuerlig vidareutbildning av alla som arbetar med livsstilsförändring. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder från 2011 är skrivna som stöd för styrning och ledning av Svensk hälso- och sjukvård, men det ger också stöd för vilka metoder som kan användas. I lokala vårdprogram för arbetet med levnadsvanor kan man också hämta kunskap och få god vägledning.

Källa:
Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen; 2011.
Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor. Stockholms läns landsting; 2014.

Start8 / 15