Filtrering av blod kan mildra symtom för lungsjuka

En pilotstudie gjord vid Karolinska institutet visar att filtrering av blod från den som drabbats av sarkoidos kan dämpa inflammationen och mildra symptomen. Sarkoidos är en gåtfull sjukdom som årligen drabbar cirka 1 200 personer i Sverige.

Ärrbildning i lungorna

Insjuknandet kan ske plötsligt, ge svåra symtom och sedan försvinna utan att lämna tydliga spår. Den sjuka drabbas av feber samt symtom från lungorna, huden och lederna. Andra kan bli kroniskt sjuka och få ärrbildning i lungorna som försämrar lungfunktionen.

I studien genomgick sju patienter, som haft sarkoidos i två till elva år, så kallad leukaferes, vilket innebär att vissa blodceller filtreras bort ur blodet.

Fiberoptiskt instrument

Patienterna undersöktes med röntgen, spirometri, blodprover samt bronkoskopi med bronksköljning, både före och efter behandlingen. De fick även fylla i ett frågeformulär.

Bronkoskopi innebär att man går ner med ett fiberoptiskt instrument i lungorna genom näsan eller munnen och bronksköljning innebär att man under bronkoskoperingen sköljer ett litet område av lungan med steril koksaltlösning. Cellerna som kommer upp via bronksköljningen kan sedan studeras och identifieras. Ju fler vita blodkroppar, särskilt av en typ som kallas lymfocyter, som förekommer desto aktivare är sjukdomen.

Minskad mängd lymfocyter

Tre månader efter avslutad behandling rapporterade fem av de sju patienterna mindre andnöd än före studiestarten. Det fanns dessutom ett tydligt samband mellan förbättrad andningsfunktion och minskad mängd lymfocyter.

Karolinska institutet genomför för närvarande en större uppföljande studie med leukaferes.