Kvinnor i stort behov av sviktpacemaker

Ett problem inom hjärtsviktsvården är att hjärtläkarna i alldeles för liten utsträckning erbjuder patienterna en så kallade sviktpacemaker, något som framförallt kvinnor skulle dra nytta av.

Kvinnlig forskare med rock i sjukhusmiljö

– Sviktpacemaker används generellt sett alldeles för lite både i Sverige och i andra länder och kvinnorna är dessutom extra underbehandlade, både här och utomlands, säger professor Cecilia Linde, verksamhetschef vid Hjärtkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

– Detta är mycket allvarligt eftersom de senaste studierna har visat att kvinnor drar ännu större nytta än män av en sviktpacemaker redan vid lindrig hjärtsvikt.

Socialstyrelsens riktlinjer om sviktpacemaker

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård som kom 2008 uppskattas behovet av årliga nyimplantat till 16 per 100 000 invånare. I realiteten var den genomsnittliga implantationsfrekvensen för åren 2006–2007 6,6 per 100 000 invånare och 70 procent av dem som fick sviktpacemaker var män.

– På senare tid har experter skattat det verkliga behovet av sviktpacemaker så högt som 60 per 100 000 invånare, vilket talar för ett allvarligt underutnyttjande av behandlingen i dagsläget, i synnerhet vad gäller kvinnor, säger Cecilia Linde.

Kvinnor underbehandlas med sviktpacemaker

Det finns många tänkbara anledningar till att kvinnor underbehandlas med sviktpacemaker.

– Ett skäl kan vara att kvinnor har en större komplikationsrisk vid mekaniska ingrepp i hjärtat såsom olika typer av pacemaker och behandlingar med implanterbar defibrillator eftersom både hjärtat och kärlen är mindre än hos män. Kvinnorna är dessutom oftast äldre när de drabbas och även hög ålder innebär högre komplikationsrisk.

– Men med tanke på att kvinnor drar så stor nytta av en sviktpacemaker är det verkligen viktigt att kvinnor får behandlingen. Nyttan, bättre överlevnad och färre sjukhusinläggningar för hjärtsvikt, är så stor att man inte bör undanhålla dem den behandlingen enbart av rädsla för komplikationer.

Cecilia Linde efterlyser också en samlad sammanställning över de studier som finns som rör sviktpacemaker. Detta för att ge hjärtläkarna ett mer komplett underlag för val av behandling.

– Vi behöver också fler studier när det gäller medicineringen vid hjärtsvikt. Det verkar som om kvinnor tål ACE-hämmare sämre än män och det är viktigt att hitta metoder för en individualiserad medicinering både vad gäller val av läkemedel och dosering.

ACE-hämmare

ACE-hämmare är ett kärlvidgande läkemedel som leder till att hjärtats pumparbete minskas samtidigt som njurarna får hjälp med att utsöndra överskott av vatten.Sammantaget avlastar detta hjärtat, symptomen och behovet av sjukhusvård minskar och överlevnaden ökar.

Illustration kvinnors hjärtfel

Kvinnors hjärtfel

Kvinnor drabbas av samma hjärt-kärlsjukdomar som män, till exempel hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtrytmrubbningar och stroke. Men sjukdomsbilderna kan se olika ut mellan kvinnor och män.

Lär dig mer om kvinnors hjärtfel